Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku wzięli udział w szkoleniu w ramach projektu „Akademia Dostępności” mającym na celu zwiększenie kompetencji personelu w projektowaniu rozwiązań skierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.

Zróżnicowana populacja

Jednostki penitencjarne to miejsce, w których przebywają osoby skazane, ukarane i tymczasowo aresztowane, ale to nie cała prawda o tych instytucjach. To miejsce, do którego w ramach widzeń udają się rodziny osób tam przebywających, a więc instytucja, która musi dostosowywać się do osób ze szczególnymi potrzebami.

Niepełnosprawność za murami więzienia

W więzieniach odbywają karę nie tylko osoby pełnosprawne, ale również osoby ze szczególnymi potrzebami. Nie mówimy tu jedynie o osobach niepełnosprawnych w potocznym rozumieniu, ale również o osobach starszych, kobietach w ciąży i chorych. Takie też osoby niemal codziennie odwiedzają w nich swoich bliskich. Dlatego też od lat Służba Więzienna podejmuje działania na rzecz poprawy warunków dostępności.

Dostępność

Dostępność oznacza stworzenie takich warunków w instytucji, które pozwolą osobom ze szczególnymi potrzebami na możliwie samodzielne korzystanie z infrastruktury jednostki. Dotarcie do sali widzeń, skorzystanie z toalet dla osób odwiedzających to ważny cel dokonywanych modernizacji. Dostosowanie cel, pól spacerowych i ciągów komunikacyjnych dla osób pozbawionych wolności to priorytet dla sprawnego i zgodnego z współczesnymi standardami funkcjonowania jednostki.

Wyzwania

Areszt Śledczy w Gdańsku to budynek historyczny, a więc w dużej mierze odbierający od współczesnych trendów projektowania. Funkcjonariusze Służby Więziennej wychodzą naprzeciw pojawiającym się potrzebom w zakresie podejmowania oddziaływań starają się dostosować wymagającą architekturę dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podjęte działania

Na przestrzeni lat w Areszcie Śledczym w Gdańsku wprowadzono szereg zmian, skutkujących poprawą sytuacji osób z niepełnosprawnością. Wśród tych działań są również szkolenia z zakresu oddziaływań wobec skazanych niepełnosprawnych, w których biorą udział funkcjonariusze. Specjalnie w tym celu powołany zespół zajmujący się sprawami dostępności wziął udział w szkoleniu w ramach projektu „Akademia Dostępności”. W szkoleniach nacisk został położony na praktyczne aspekty omawianych procesów, w tym pracę na studium przypadku czy w oparciu o projekty architektoniczne, tak by odpowiedzieć jak najpełniej na zindywidualizowane potrzeby instytucji. Uczestniczący w nim funkcjonariusze mogli na własnym przykładzie doświadczyć jak poszczególne niepełnosprawności ograniczają i utrudniają pełne korzystanie z infrastruktury jednostki. Dzięki temu w sposób krytyczny, a nie jedynie w oparciu o obowiązujące przepisy projektować najlepsze rozwiązania modernizacyjne.

Nowa sala widzeń

Warto zaznaczyć, że aktualnie w Areszcie Śledczym w Gdańsku realizowana jest nowa, dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami sala widzeń. W ramach projektu wykonano nie tylko przestrzenie nowego budynku, ale również wykonano podjazdy dla wózków inwalidzkich, przy wejściu dla odwiedzających teren wewnętrzny i budynki administracyjne. W ciągach komunikacyjnych zlikwidowano maksymalnie progi i różnice w poziomów podłóg. Przygotowano cele dla osób z niepełnosprawnością.

Szczególne potrzeby osób przebywających w Areszcie i osób przybywających z zewnątrz wymagają od Służby Więziennej stałego i zindywidualizowanego dostosowywania się do istniejących przepisów i potrzeb osób w nich przebywających i mimo tego, że to dla historycznego budynku wyzwanie nie ustajemy w wysiłkach aby każdy, niezależnie od ograniczeń osobistych mógł z niego korzystać na zasadzie równości z innymi.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej