Służba Więzienna systematycznie uczestniczy w akcji „Sprzątanie świata – Polska”, która jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku Areszt Śledczy w Gdańsku włączył się w 24. edycję akcji, która przebiega pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”. We współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz Fundacją Nasza Ziemia i Parafią pw. Chrystusa Króla w Gdańsku wychowawcy z tutejszego aresztu zorganizowali sprzątanie świata z udziałem osadzonych. Był to jeden z elementów prowadzonego w Areszcie Śledczym w Gdańsku programu readaptacji społecznej. Sprzątanie odbywało się m. in. na tyłach Szpitala MSWiA, w okolicach kościoła parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdańsku, wzdłuż ulic: 3 Maja, ul. Rogaczewskiego oraz ul. Pohulanki do skrzyżowania z ul. Na Stoku i ul. Kolonia Przyjaźń. Razem zebranych zostało 100 worków śmieci i odpadów oraz zlikwidowano dwa dzikie wysypiska śmieci co jest bardzo dobrym wynikiem biorąc pod uwagę specyfikę jednostki jaką jest areszt śledczy w którym przebywają przede wszystkim osoby tymczasowo aresztowane oraz skazani z toczącymi się postępowaniami w kolejnych sprawach karnych co powoduje duże trudności organizacyjne.

Nasi funkcjonariusze w ramach aktywizowania osób pozbawionych wolności w tutejszej jednostce rokrocznie opracowują programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu do readaptacji społecznej w tym takie z zakresu edukacji ekologicznej. Wychowawcy edukują trafiających do aresztu, jak postępować ze zużytymi bateriami, co robić z pustą butelką typu PET, jaki jest sens i jakie płyną korzyści z segregowania śmieci. W oddziałach mieszkalnych codziennie przygotowane są śmieci do właściwej segregacji. Ponadto funkcjonuje oddzielne miejsce na składowanie makulatury czy szkła oraz inne urządzenia jak np. zgniatarki do butelek PET czy pojemnik na zużyte baterie. Ponadto cyklicznie emitowane są audycje radiowe i telewizyjne na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikające z nadmiernego zużycia energii elektrycznej i wody oraz braku segregacji odpadów. Akcja sprzątania świata jest swoistym zwieńczeniem całorocznej pracy z osadzonymi, ale nie kończy się dzisiaj. Sami osadzeni w rozmowie z wychowawcami zauważyli potrzebę ciągłego dbania o środowisko i zgłosili chęć uczestniczenia w kolejnych edycjach sprzątania świata także po zakończeniu kary odbywania kary pozbawienia wolności. Taka forma edukacji ekologicznej, pozytywnie wpływa na kształtowanie postaw i świadomości osadzonych, będąc jednocześnie skuteczną formą resocjalizacji.

Tekst: kpt. Marek Stuba i por. Agnieszka Czaja
Zdjęcia: mjr Roman Sroka, por. Agnieszka Czaja i kpt. Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej