Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku:

 

Na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku przedłużono do dnia 19 kwietnia 2020 r., z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymanie:

zatrudnienia skazanych poza terenem Aresztu Śledczego w Gdańsku;

udzielania osadzonym widzeń;

odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

 

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są nadal niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

Areszt Śledczy w Gdańsku podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności poszerzono uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

W związku z wstrzymaniem widzeń nie są realizowane w tutejszym areszcie widzenia z rodzinami, osobami bliskimi i innymi osobami, nadto nie są realizowane widzenia, o których mowa w § 107 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności, tj. widzenia z obrońcami, pełnomocnikami będącymi adwokatem albo radcą prawnym, notariuszami, kuratorami sądowymi, aplikantami adwokackimi, radcowskimi, kuratorskimi, asesorami i aplikantami notarialnym, jak i z przedstawicielami niebędącym adwokatem lub radcą prawnym, którzy zostali zaaprobowani przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania osadzonego przed tym Trybunałem.

                                                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                                                   Aresztu Śledczego w Gdańsku

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej