Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością dostosowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19,widzenia z osobami, o których mowa w art. 8 § 3 i art. 215 § 1 Kkw, art. 215 § 1a Kkw, urzędnikami konsularnymi oraz kuratorami sądowymi i notariuszami, udzielane będą nadal z uwzględnieniem art. 247 § 3 Kkw, po spełnieniu warunków zapewniających bezpieczeństwo związanych z aktualnym reżimem sanitarnym, przy czym od dnia 1 marca 2021 r. wymagane jest zakrywanie ust i nosa przez osobę odwiedzającą oraz przez osadzonego przy pomocy maseczki.

 Dopuszcza się użycie przyłbic ochronnych jako dodatkowego środka ochronnego stosowanego łącznie z użyciem maseczki. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek ochronnych oraz używania ich podczas przebywania na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku, w tym podczas udzielania widzenia. Jeżeli osadzony nie posiada własnej maseczki funkcjonariusz wydaje osadzonemu maseczkę z zasobów aresztu przed rozpoczęciem widzenia.

Wymóg zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ma zastosowanie również do czynności procesowych realizowanych z osadzonymi na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

 

                                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                   Aresztu Śledczego w Gdańsku

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej