Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku:

1) Na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku przedłużono do dnia 28 czerwca 2020 r., z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymanie:

1. Zatrudnienia skazanych poza terenem Aresztu Śledczego w Gdańsku;

2. Udzielania osadzonym widzeń z osobami innymi niż kuratorzy sądowi, notariusze, osoby wymienione w art. 8 § 3 i art. 215 § 1 Kkw;

3. Odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

2) Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3) Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są nadal niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4) Areszt Śledczy w Gdańsku podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności poszerzono uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

5) Widzenia z osobami, o których mowa w art. 8 § 3 i art. 215 § 1 Kkw, oraz kuratorami sądowymi i notariuszami, będą udzielane z uwzględnieniem art. 247 § 3 Kkw, po spełnieniu warunków zapewniających bezpieczeństwo związanych z aktualnym reżimem sanitarnym.

                                                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                                                      Aresztu Śledczego w Gdańsku

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej