Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku:

Na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku przedłuża się do dnia 14 marca 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymanie udzielania osadzonym widzeń z osobami innymi niż osoby wymienione w art. 8 § 3 Kkw, art. 215 § 1 Kkw, art. 215 § 1a Kkw, urzędnicy konsularni, kuratorzy sądowi, notariusze.

Uwzględniając możliwość występowania na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku zakażeń osób wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku, do dnia 14 marca 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, na czas objęcia osadzonych z potwierdzonym zakażeniem wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) izolacją oraz na czas objęcia osadzonych, którzy mieli istotny epidemiologicznie kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), kwarantanną, przedłuża się wstrzymanie:

1. kontaktów tych osadzonych z innymi osadzonymi;

2. udzielanie tym osadzonym spacerów;

3. udział tych osadzonych w zajęciach o charakterze zbiorowym;

4. udział tych osadzonych w nabożeństwach i udzielaniem im posług religijnych;

5. korzystanie przez tych osadzonych z samoinkasujących aparatów telefonicznych;

6. otrzymywanie przez tych osadzonych paczek;

7. dokonywanie przez tych osadzonych zakupów.

Ewentualne przedłużenie ww. ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247  § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa powyżej, są nadal niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Areszt Śledczy w Gdańsku podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności poszerzono uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Widzenia z osobami, o których mowa w art. 8 § 3 i art. 215 § 1 Kkw, art. 215 § 1a Kkw, urzędnikami konsularnymi oraz kuratorami sądowymi i notariuszami, udzielane będą nadal z uwzględnieniem art. 247 § 3 Kkw, po spełnieniu warunków zapewniających bezpieczeństwo związanych z aktualnym reżimem sanitarnym.

 

                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                              Aresztu Śledczego w Gdańsku

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej