W roku 2019 w Areszcie Śledczym w Elblągu, w tym w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie, przeprowadzono 11 szkoleń kursowych, w których udział wzięło 134 osadzonych.

Szkolenia zaplanowano w związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój. Kursy realizowane były od kwietnia do listopada 2019 roku. Tematyka szkoleń była dobierana pod kątem aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy, w tym kontrahentów zatrudniających osadzonych oraz potrzeb jednostki penitencjarnej. W związku z powyższym zrealizowano dwa kursy “Pracownik ogólnobudowlany”, trzy kursy “Konserwator powierzchni płaskich” oraz jeden kurs “Opiekun osoby niepełnosprawnej i starszej” finansowany z FPPOoPP – FS.

W ramach prowadzonych zajęć skazani mieli możliwość przyswojenia wiedzy teoretycznej związanej z tematyką kursu oraz nabycia umiejętności praktycznych podnoszących kompetencje zawodowe i zwiększających szansę na uzyskanie pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Po ukończonych kursach i szkoleniach ponad 80 % skazanych zostało objętych zatrudnieniem przez areszt i współpracujących z nim kontrahentów.
Organizowane przez Służbę Więzienną szkolenia kursowe dla osadzonych są jedną z najskuteczniejszych form resocjalizacji. Szkoleniami tymi są bowiem objęci w pierwszej kolejności osadzeni, których niedostosowanie społeczne ściśle wiązało się z deficytami w zakresie wykształcenia i wydolności na rynku pracy. Są to głównie osoby bezrobotne, nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych, obciążone zadłużeniami alimentacyjnymi. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom zawodowym mogą oni już w trakcie odbywania kary podjąć pracę, spłacać zadłużenia, a zdobyte doświadczenia wykorzystać w aktywnym poszukiwaniu pracy na wolności. Szkolenia te niewątpliwie wpływają na zminimalizowanie ryzyka powrotu do przestępstwa.

Tekst: kpt. Anna Downar
Foto: archiwum AŚ Elbląg

7.jpg
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej