Mimo pandemii nie ustajemy w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Już na początku roku, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, planowane są kolejne edycje programów przeciwdziałających zachowaniom agresywnym.

W jednostkach penitencjarnych programy resocjalizacyjne eliminujące zachowania przemocowe są priorytetowe, gdyż wiele przestępstw wiąże się z użyciem przemocy. W elbląskiej jednostce od kilku lat realizowanych jest kilka takich programów, min.: Duluth, Stop Przemocy – Druga Szansa, Pokonaj Złość. Zakwalifikowani są do nich skazani, którzy nie tylko popełnili przestępstwa z użyciem przemocy fizycznej lub psychicznej, ale również osoby, które ujawniają wysoki poziom agresji, emocjonalnej labilności, co jest źródłem toksycznych relacji z otoczeniem społecznym.

Programy te realizowane są przez psychologów i wychowawców. Mają one charakter edukacyjno – warsztatowy i są ukierunkowane na wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające na zaprzestanie stosowania przemocy fizycznej, psychicznej w rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu. Celem prowadzących zajęcia jest: uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, w jakich okolicznościach ją stosuje i z jakiego powodu, uświadomienie krzywd jakie wyrządza innym ludziom oraz konieczności dokonania diametralnych zmian w swoim myśleniu i zachowaniu. Dzięki tym zajęciom skazani uczą się sposobów konstruktywnego radzenia sobie z frustracją, złością i agresją w interakcjach społecznych, uczą się budowania pozytywnych relacji z otoczeniem, z rodziną opartych na szacunku, współpracy i osiągania swoich celów bez użycia przemocy i agresji.

Oddziaływania te są szczególnie istotne w okresie kiedy borykamy się skutkami epidemii: frustracją, bezsilnością, depresją, które to emocje prowadzą niejednokrotnie do przemocy i tragedii, również w rodzinach.

 

Tekst i foto: mjr Anna Downar

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej