W piątek 23 listopada elbląska Służba Więzienna we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową Administracja Bezpieczeństwa Publicznego 2018 pt.: „SŁUŻBA WIĘZIENNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”. Patronat honorowy nad Konferencją objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Uczestnicy Konferencji

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk Robert Witkowski oraz Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu dr Mariusz Darabasz, którzy przywitali znamienitych gości, min.: Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego, Konsula Honorowego Republiki Mołdawii Macieja Bukowskiego, jego Ekscelencję ks.bp.dr. Jacka Jezierskiego, Wiceprezydenta Elbląga Janusza Nowaka oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości Sądów i Prokuratur w Elblągu i Braniewie, reprezentantów jednostek MON, Policji, PSP, SG i KAS a także przedstawicieli świata nauki, penitencjarzystów, reprezentantów instytucji i podmiotów związanych z problematyką bezpieczeństwa i ochroną praw człowieka.

Cel i znaczenie konferencji:

Temat Konferencji wiązał się ściśle z nadrzędną misją Służby Więziennej jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw i praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztu. Stworzenie w jednostkach penitencjarnych warunków bezpieczeństwa, spokoju, dyscypliny oraz korekty aspołecznych zachowań u przestępców jest gwarancją zwiększania bezpieczeństwa w kraju.

Służba Więzienna jest formacją mundurową podążającą za nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie zwiększania bezpieczeństwa publicznego. Stąd też otwarta jest na współpracę z wieloma podmiotami, instytucjami, ośrodkami naukowymi oraz służbą więzienną w wielu krajach Europy w temacie poszukiwania najlepszych rozwiązań resocjalizacji osób pozbawionych wolności i budowania społeczeństwa bezpiecznego.

Konferencja ta miała również szczególny charakter w związku tegorocznymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także zbliżającą się 100 rocznicą funkcjonowania więziennictwa polskiego, w odrodzonym po 123 latach niewoli, kraju.

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski podkreślił:

Najważniejsze jest zachowanie pamięci narodowej i historycznej. Służba Więzienna wpisana jest w historię narodu od kiedy istnieje państwo polskie. Obecnie jest to nowoczesne więziennictwo, w którym takie formy działania jak wolontariat hospicyjny więźniów, stwarzanie możliwości do zmiany mentalności i rozwoju osobistego więźniów zasługują na uznanie

Poruszona problematyka

O wadze poruszanej problematyki mówiła Prorektor ds. Kształcenia dr Iwona Kijowska

Potrzeba bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą funkcjonowania człowieka, gwarantującą jego normalny rozwój. Człowiek, który nie ma zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa jest niestabilny, przejawia skłonność do przemocy i agresji, zagraża bezpieczeństwu innych ludzi. Dlatego też, tak ważne jest budowanie bezpieczeństwa w społeczności, w której żyjemy i są organy, jak Służba Więzienna, które powołane są do tego, by tego bezpieczeństwa strzec

Spotkanie doświadczonych penitencjarzystów oraz przedstawicieli świata nauki stworzyło okazję do prześledzenia historii rozwoju więziennictwa począwszy od XVII wieku, kiedy budowano w Księstwie Litewskim pierwsze przyzamkowe wieże dla skazańców, poprzez wydarzenie podpisania 08 lutego 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego "Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych", aż po daleką przyszłość, kiedy pojawiają się futurystyczne więzienia, a izolacja opiera się na elektronicznej kontroli.

Konferencja stanowiła forum wymiany wiedzy, doświadczeń i wyników badań empirycznych pomiędzy naukowcami oraz praktykami zajmującymi się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa, zwłaszcza związanego z funkcjonowaniem jednostek penitencjarnych.

Bardzo interesujący okazał się wykład prof.nadzw.dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, który mówił o zmieniającej się wizji kontroli społecznej, gdzie odchodzi się od masowej prizonizacji, czyli więziennych murów, do masowego powszechnego nadzoru, czyli nowoczesnych rozwiązań technologicznych umożliwiających kontrolę osób skazanych w naturalnym środowisku społecznym.

O tym, że kwestia budowania bezpieczeństwa wewnętrznego oraz publicznego jest priorytetem Służby Więziennej, zwłaszcza w kontekście wzrostu liczby osób skazanych za poważne przestępstwa, w tym przestępstwa w grupie zorganizowanej, - mówił mjr dr Sebastian Pich. Podkreślił, że wymaga to od Służby Więziennej stałej mobilizacji oraz doskonalenia umiejętności Grup Interwencyjnych w celu zapobiegania zdarzeniom nadzwyczajnym. W tych działaniach na rzecz maksymalizacji bezpieczeństwa niezbędne są współpraca i szkolenia z innymi służbami mundurowymi oraz z lokalnym środowiskiem.

W trakcie spotkania uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć pokaz Grupy Interwencyjnej SW.

W trakcie panelu dyskusyjnego, w oparciu o referat dr Anny Podolskiej, wymieniano poglądy na temat funkcjonowania Służby Więziennej w Europie i na świecie, jej współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami chroniącymi praw człowieka. Uwagę poświęcono również nowym wyzwaniom jakie stanęły przed Służbą Więzienną w związku z nowelizacją k.k.w. w zakresie sprawowania kontroli wobec osób skazanych objętych Systemem Dozoru Elektronicznego – o czym mówił mgr Bartosz Kędzierski.

Konferencję zwieńczył panel studencki, w trakcie którego absolwenci PWSZ w Elblągu poruszyli zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w środowisku społecznym, zwłaszcza w środowisku młodych ludzi.

Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Robert Witkowski dziękując prelegentom za interesujące wystąpienia oraz zaproszonym gościom za udział w konferencji podkreślił:

Organizując niniejszą konferencję i zapraszając Was do uczestnictwa w niej pragnęliśmy, abyście nas jeszcze lepiej poznali oraz abyście mogli trwać w przekonaniu, że możecie liczyć na Służbę Więzienną jako formację współtworzącą poczucie bezpieczeństwa obywateli. Nie może być bowiem mowy o bezpiecznym państwie bez bezpiecznych zakładów karnych i aresztów śledczych

 

Tekst: kpt Anna Downar

Foto: mjr Daniel Kuryłowicz / por. Marcin Grodek

Patronat medialny nad konferencją objęła Elbląska Gazeta Internetowa portEL.pl oraz TV Elbląska TRUSO.TV

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej