W związku z aktualną, epidemiologiczną sytuacją w kraju i potrzebą podjęcia działań profilaktycznych, w dniu dzisiejszym, w elbląskim areszcie, odbyła się po raz pierwszy elektroniczna wokanda.

Przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia internetowego przeprowadzono posiedzenie w sprawach penitencjarnych dotyczących osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Elblągu.

Z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i konieczności ochrony zdrowia pracowników i interesantów Sądy w całej Polsce wprowadziły liczne ograniczenia w swojej pracy. W dniu 2 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. Poz. 568), na mocy której zawieszono bieg terminów procesowych i sądowych. Tym samym zmianie uległa organizacja pracy w jednostkach penitencjarnych, w których przebywają skazani i tymczasowo aresztowani oczekujący na realizację określonych procedur prawnych.

Dlatego też, w trybie pilnym, Areszt Śledczy w Elblągu we współpracy z elbląskimi Sądami podjęli wysiłki nad wypracowaniem nowych metod pracy, przy wykorzystaniu internetu i sprzętu audiowizualnego, które umożliwiłby realizację przedsięwzięć w postępowaniach sądowych, postępowaniach karnych, czy w realizacji zapisów kodeksowych.

Tym razem wnioski dotyczyły zarządzenia przerwy w karze, warunkowego przedterminowego zwolnienia i zastosowania dozoru elektronicznego. We wszystkich sprawach zapadły postanowienia kończące postępowanie, w tym w 3 sprawach skutkujące zwolnieniem osadzonych.

Dotychczas organizacja posiedzeń wymagała obecności w jednostce penitencjarnej sędziego, prokuratora oraz przedstawiciela administracji więziennej i osadzonego. Obecnie, dzięki połączeniu internetowemu, wokandy, mimo obostrzeń epidemiologicznych, mogą odbywać się terminowo i sprawnie.

Tekst i foto: kpt. Anna Downar

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej