W dniu 24 października 2019 roku odbyła się konferencja organizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej przy współudziale elbląskiej Służby Więziennej.

Celem Konferencji była bowiem wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń pomiędzy duszpasterzami, kapelanami oraz psychologami, terapeutami i wychowawcami pracującymi na co dzień w jednostkach penitencjarnych. Podmiotem dyskusji był człowiek w warunkach izolacji więziennej oraz troska o jego pozytywną przemianę inicjowaną działaniami kapelanów i działaniami personelu więziennego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Wicerektor WSD w Elblągu ks. Piotr Szafrański oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk Robert Witkowski. W naukowym spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości: ks.dr Jacek Jezierski Biskup Diecezji Elbląskiej, o.dr Jan Dezyderiusz Pol OFM z Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarnych WSKIP w Warszawie, dr Irena Srokosz prorektor ds. organizacyjnych i naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz księża i kapelani Diecezji Elbląskiej, w tym sprawujący posługę w służbach mundurowych: Policji, Straży Pożarnej, Siłach Zbrojnych, a także funkcjonariusze Służby Więziennej reprezentujący jednostki penitencjarne okręgu gdańskiego.

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Adama Poćwiardowskiego reprezentował mjr Ireneusz Łepkowski, specjalista ds. penitencjarnych w OISW w Gdańsku. Przekazał na ręce Vicerektora WSD podziękowania i list od ppłk Adama Poćwiardowskiego:

Teoretyczne rozważania na temat perspektyw rozwoju duszpasterstwa w jednostkach penitencjarnych i praktyczne wykorzystywanie tej wiedzy przez funkcjonariuszy i kapelanów w bezpośredniej pracy z osobami pozbawionymi wolności jest niezwykle istotnym elementem wzajemnej współpracy Służby Więziennej I duchowieństwa. Wspólna debata może otworzyć nową przestrzeń do rozważań nad kierunkiem rozwoju resocjalizacji i posługi duszpasterskiej, a Służbie Więziennej pomoże w pełnieniu misji bezpieczeństwa Państwa.

Witając zaproszonych na konferencję gości dyrektor elbląskiego aresztu podkreślił:

Mija 30 lat od zmiany ustrojowej w naszym kraju, która dała możliwości zaistnienia opieki duchowej w polskich więzieniach. Dziś podejmujemy dyskusję nad przyszłością i możliwościami rozwoju tej szczególnie ważnej dziedziny duszpasterskiej. Nie przypadkiem, gospodarzem konferencji jest Elbląg, gdyż to w tutejszym WSD prężnie działa koło penitencjarne owocnie współpracujące z aresztem śledczym. Dzięki temu alumni poznają specyfikę tę posługi i mogą pełniej przygotowywać się do późniejszej aktywności duszpasterskiej więziennych murach. Ponadto Elbląg jest miejscem, gdzie Służba Więzienna jest obecna w społeczności lokalnej, w sposób świadomy współdziałając z wieloma instytucjami, których wsparcie jest nieodzowne, aby readaptacja społeczna osób skazanych miała szansę być skuteczną.

W bogatym programie konferencji poruszone zostały takie tematy jak: znaczenie religii w procesie resocjalizacji, stosowanie kary w ujęciu katolickim, rola kapłana i rola psychologa więziennego w procesie inicjowania zmian w osobowości osób pozbawionych wolności, czy też współpraca kapelanów więziennych z terapeutami w procesie zdrowienia i readaptacji społecznej osób uzależnionych.

O.dr Jan Dezyderiusz Pol w swoim wykładzie przedstawił interesujące zagadnienia: czy religia stanowi szansę czy barierę w resocjalizacji osób skazanych? czy praktyki religijne mogą wspierać proces przemiany osobistej i społecznej osadzonych? Nie mniej interesujące rozważania były tematem wystąpienia ks. Piotra Fiałek, który poruszył problematykę znaczenia kary pozbawienia wolności w ujęciu katolickim. Z kolei ks. Józef Tabaka opowiedział o roli kapelana w procesie nadawania sensu życiu osób niedostosowanych społecznie.

Po wykładach odbył się panel dyskusyjny, który zaowocował interesującą i twórczą intelektualnie wymianą poglądów i koncepcji min. na temat roli posługi kapłańskiej nie tylko dla skazanych, ale również dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Tekst: kpt. Anna Downar

Foto: mjr Daniel Kuryłowicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej