„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

Areszt Śledczy w Działdowie od 2016 roku realizuje projekt systemowy 2.7 pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W 2017 roku w jednostce zrealizowano cztery kursy przyuczające do zawodów: technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz – glazurnik, technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz – tynkarz oraz dwie edycje kursu blacharz – dekarz. Podobnie jak w latach ubiegłych każde szkolenie obejmowało kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wsparcie otrzymało łącznie 48 skazanych. Po zakończonych szkoleniach ponad 66% ogółu uczestników podjęło staż w formie zatrudnienia w kierunku zgodnym z ukończonym profilem kursu.  
Planistyka szkoleń każdorazowo odbywa się poprzez przeanalizowanie potrzeb na lokalnym rynku. Planistyka jest zatem odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy, przedsiębiorstw,  z którymi jednostka współpracuje, a także tych z którymi planuje nawiązać współpracę. Dzięki temu, zwiększa się możliwość zatrudnienia skazanych po zakończonym udziale w szkoleniu.
W roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie kolejnych trzech kursów: technolog robót wykończeniowych w specjalności glazurnik – malarz, brukarz oraz kurs zagospodarowania terenów zielonych.

Tekst i zdjęcia: por. Sławomir Grochowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej