W Areszcie Śledczym w Bytomiu zrealizowano autorski program readaptacyjny skierowany do osadzonych p. n. „Amor patriae nostra lex” „Miłość ojczyzny naszym prawem”.

Cele wykonania kary pozbawienia wolności zgodnie z art. 67 Kkw zakładają między innymi, iż kara pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Służba Więzienna realizuje szereg programów readaptacyjnych między innymi z zakresu profilaktyki uzależnień, integracji rodzin, aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, czy z zakresu poszerzania kompetencji społecznych.

Proces resocjalizacji 

W dniu 24.01.22 r. zakończyła się pierwsza edycja programu ,,Miłość ojczyzny naszym prawem”. Realizacja zajęć odbyła się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego; skazani uczestniczący w programie byli rozmieszczeni w jednej celi mieszkalnej. Spotkania zrealizowane zostały w formie wykładów, dyskusji oraz warsztatów ćwiczeniowych. Miały charakter informacyjny, a także edukacyjny. Na podstawie wybranych wydarzeń historycznych możliwe jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród osadzonych, a w efekcie ich identyfikacja narodowa, kulturowa, przygotowanie do życia w społeczeństwie.

Programy resocjalizacyjne realizowane przez naszą jednostkę to działania kadry zmierzające do takiej zmiany cech osobowości osadzonych, aby byli oni zdolni do funkcjonowania w społeczeństwie po odbyciu kary. Założeniem programów jest kształtowanie umiejętności przestrzegania istotnych norm współżycia społecznego, moralnych, obyczajowych, czy prawnych. Te wymierne wskaźniki przystosowania społecznego są podstawą powrotu osadzonego do społeczeństwa.

tekst, zdjęcie: kpt. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej