W tym roku po raz dziesiąty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji, który przypada na 21 października 2021 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji to ogólnoświatowe święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 7 kwietnia 2011 r., którego celem jest popularyzacja instytucji mediacji i procedur mediacyjnych umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w sposób inny niż postępowanie sądowe. Od 2013 r. z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości obchodzimy w Polsce Tydzień Mediacji - w tym roku to dni od 18 do 23 października.
Na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu kolejny raz odbył się program readaptacyjny  pt. ,,Rozmawiajmy'' realizowany przez kadrę penitencjarną. Zajęcia odbywały się przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Poruszony głównie zagadnienia związane z zasadami, metodami oraz procedurami prowadzenia mediacji w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.
Mediacja ważnym element resocjalizacji
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora, która po jej zatwierdzeniu przez Sąd podlega wykonaniu tak jak  każde orzeczenie sądowe. Każdy obywatel ma prawo do mediacji, a więc prawo to przysługuje także tym, którzy odbywają karę pozbawienia wolności.
Prowadzenie mediacji w warunkach izolacji penitencjarnej pomiędzy skazanym, a pokrzywdzonym nabiera szczególnego znaczenia. Stanowiąc formę sprawiedliwości naprawczej jest dla pokrzywdzonego szansą poznania, zrozumienia motywów działania sprawcy, a sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki popełnionego przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. 

 

tekst: por. Krzysztof Hyba 

zdj. por. K. Hyba 
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej