W bytomskim areszcie prowadzony jest program pod nazwą ,,Rozmawiajmy’’.

W wielu krajach mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Porozumienie osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu w ten właśnie sposób, a nie rozstrzygnięcie zgodnie z wolą sędziego jest akceptowane i uznawane przez obie strony. Trudno bowiem nie zgodzić się z rozwiązaniem, w którego wypracowaniu brało się czynny udział.

Mediacja jako szansa

Międzynarodowy Dzień Mediacji to ogólnoświatowe święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 7 kwietnia 2011 r., którego celem jest popularyzacja instytucji mediacji i procedur mediacyjnych umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w sposób inny niż postępowanie sądowe.

Na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu kolejny raz odbył się program readaptacyjny pt. ,,Rozmawiajmy'' realizowany przez kadrę penitencjarną. Poruszono głównie zagadnienia związane z zasadami, metodami oraz procedurami prowadzenia mediacji w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.

Mediacja ważnym elementem resocjalizacji

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora, która po jej zatwierdzeniu przez Sąd podlega wykonaniu tak jak każde orzeczenie sądowe. Każdy obywatel ma prawo do mediacji, a więc prawo to przysługuje także tym, którzy odbywają karę pozbawienia wolności.

Prowadzenie mediacji w warunkach izolacji penitencjarnej pomiędzy skazanym, a pokrzywdzonym nabiera szczególnego znaczenia. Stanowiąc formę sprawiedliwości naprawczej jest dla pokrzywdzonego szansą poznania, zrozumienia motywów działania sprawcy, a sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki popełnionego przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania.

tekst: kpt. Krzysztof Hyba

zdj.: www.gov.pl 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej