W dniu 23.11.21 r. na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu zakończono kurs technologa robót wykończeniowych skierowany do osadzonych.

Cele wykonania kary pozbawienia wolności zgodnie z art. 67 Kkw zakładają między innymi, iż kara pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia celu określonego w art. 67 § 1 kkw prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych i nauczanie(…).

Kurs zawodowy szansą na lepszy start

Służba Więzienna w ramach prowadzonych oddziaływań względem osadzonych umożliwia im w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności nabycie wiedzy i umiejętności o charakterze zawodowym, podniesienie posiadanych kwalifikacji, a także przekwalifikowanie w przypadku posiadania zawodu nieadekwatnego do potrzeb rynku pracy.

Efektem szkolenia było nabycie przez osadzonych umiejętności zawodowych, dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, co w znacznym stopniu wpłynie na odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

zdjęcia: ppor. Mateusz Piotrowski

tekst: kpt. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej