Areszt Śledczy w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w wymiarze 120 godzin dla 6 osadzonych przebywających w tutejszej jednostce w ramach programu readaptacji społecznej.

Kurs będzie finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości. Kurs zawodowy “Technolog robót wykończeniowych” należy przeprowadzić w terminie: październik - listopad 2021 roku.

W cenie należy uwzględnić:

  • koszt szkolenia teoretycznego 1 osoby,

  • koszt materiałów edukacyjnych oraz piśmiennych na 1 osobę,

  • środki czystości, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej na 1 osobę,

  • zapewnić 1,5 litra wody dziennie na osobę podczas zajęć praktycznych,

  • czas trwania i sposób organizacji zajęć na szkoleniu,

  • plan nauczania (określenie tematów zajęć edukacyjnych, wymiar zajęć z uwzględnieniem części teoretycznej I praktycznej),

  • koszt materiałów eksploatacyjnych koniecznych do przeprowadzenia kursu, musi wynosić do 40% ogólnej wartości kursu.

 

Oferty pisemne należy składać do dnia 12.10.2021r. do godziny 14.00 w Areszcie Śledczym
w Bytomiu.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto przeprowadzenia kursu uwzględniająca wszystkie koszty konieczne do przeprowadzenia kursu.

 

Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie ofert jest pisemne zaakceptowanie projektu umowy, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie złożenia oferty jest ppor. Mateusz Piotrowski tel. 32-388-62-10, fax. 32-388-62-60.

 

termin rozpatrzenia wniosków 13.10.2021r.

 

 

 

Rozmiar: 62.1 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej