Areszt Śledczy w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w wymiarze 120 godzin dla 8 osadzonych przebywających w tutejszej jednostce w ramach programu readaptacji społecznej.

Kurs będzie finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postepnitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Kurs zawodowy “Technolog robót wykończeniowych” należy przeprowadzić w terminie: listopad - grudzień 2019 roku.

W cenie należy uwzględnić:

- koszt szkolenia teoretycznego 1 osoby,

- koszt materiałów edukacyjnych oraz piśmiennych na 1 osobę,

- środki czystości, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej na 1 osobę,

- zapewnić 1 litr wody dziennie na osobę podczas zajęć praktycznych,

- czas trwania i sposób organizacji zajęć na szkoleniu,

- plan nauczania (określenie tematów zajęć edukacyjnych, wymiar zajęć z uwzględnieniem części teoretycznej I praktycznej),

- koszt materiałów eksploatacyjnych koniecznych do przeprowadzenia kursu, musi wynosić do 40% ogólnej wartości kursu.

Oferty pisemne należy składać do dnia 07.11.2019 r. do godziny 14.00 w Areszcie Śledczym w Bytomiu.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto przeprowadzenia kursu uwzględniająca wszystkie koszty konieczne do przeprowadzenia kursu.

Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie ofert jest pisemne zaakceptowanie projektu umowy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie złożenia oferty jest st. szer. Agnieszka Bieniasz-Czekan tel. 32-388-62-21, fax. 32-388-62-60.

Termin rozpatrzenia wniosków 08.11.209 r.

tekst: st. szer. Agnieszka Bieniasz - Czekan

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej