W dniu 7 października br. na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu zakończył się egzaminem kolejny kurs zawodowy przyuczający osadzonych do zawodu technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Szkolenie obejmowało zajęcia aktywizacji zawodowej, szkolenie teoretyczne i praktyczne. Wszyscy osadzeni z wynikiem pozytywnym zdali egzamin zdobywając nowe umiejętności. Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych.

Kurs zawodowy szansą na lepszy start

Efektem szkolenia było nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych, dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, co w znacznym stopniu wpłynie na odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Realizowany na terenie jednostki cykl kursów ma na celu wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Realizacja powyższego kursu wpisuje się w całokształt działań o charakterze resocjalizacyjnym prowadzonych przez Areszt Śledczy w Bytomiu.

tekst, zdjęcie: kpt. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej