W związku ze współpracą Ministerstwa Sprawiedliwości z Fundacją "Czas Wolności" jednostkę ponownie odwiedziły jej przedstawicielki, które przeprowadziły z osadzonymi szkolenie z zakresu przeciwdziałania prostytucji i handlu ludźmi.

Cel szkolenia

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej ciężkich przestępstw, które dotykają współczesny świat. Zmuszanie ludzi do pracy przymusowej, wykorzystywanie seksualne, czy handel organami to tylko niektóre z przejawów tego strasznego procederu. Aby przeciwdziałać temu zjawisku i edukować społeczeństwo, coraz więcej organizacji i instytucji podejmuje działania w zakresie profilaktyki handlu ludźmi, w tym organizując warsztaty dla różnych grup społecznych.

Warsztaty dotyczące profilaktyki handlu ludźmi są niezwykle istotnym narzędziem w walce z tym procederem. Przede wszystkim pozwalają one na edukację i świadomość społeczną na temat mechanizmów i zagrożeń związanych z handlem ludźmi. Poprzez interaktywne prezentacje, dyskusje i studia przypadków uczestnicy mają szansę zrozumieć, jak działa handel ludźmi, jakie są jego konsekwencje oraz jak rozpoznawać potencjalne sytuacje zagrażające.

W związku ze współpracą Ministerstwa Sprawiedliwości z Fundacją "Czas Wolności" jednostkę ponownie odwiedziły jej przedstawicielki, które przeprowadziły z osadzonymi szkolenie z zakresu przeciwdziałania prostytucji i handlu ludźmi. Szkoleniem zostało objęte ponad 40 osadzonych i miało ono charakter warsztatowy. Szkolenia prowadzone są w ramach Projektu ,,Nie daj się kupić - nie jesteś na sprzedaż”. Metodą tego szkolenia jest trening umiejętności społecznych, który opiera się na pracy na zasobach uczestniczek szkolenia.

Osadzone dowiedziały się jak poruszać się po rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego tak, aby nie paść ofiarą stręczycielstwa, czy handlu ludźmi oraz pogłębiły swoją wiedzę na temat tego zjawiska zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej.

Uświadamianie o tego rodzaju przestępstwie to jedno z najważniejszych działań profilaktycznych Fundacji, bowiem jest to forma współczesnego niewolnictwa rażąco naruszająca podstawowe prawa człowieka. Jest zbrodnią naruszająca niezbywalne prawo człowieka do godności zagwarantowanej przez różnorodne akty prawne. Skuteczne przeciwdziałanie temu procederowi wymaga współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych, czego powyższe szkolenie jest doskonałym przykładem.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się nie tylko, jak rozpoznawać sytuacje związane z handlem ludźmi, ale również jak reagować w przypadku podejrzeń lub zagrożenia. Przekazywane są im konkretne informacje na temat instytucji i organizacji, do których mogą się zwrócić po pomoc i wsparcie, zarówno dla siebie, jak i dla innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Nie bez znaczenia jest również to, że warsztaty pozwalają na budowanie sieci wsparcia i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w walkę z handlem ludźmi. Dzięki spotkaniom i wymianie doświadczeń, instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą lepiej koordynować swoje działania i skuteczniej reagować na zagrożenia.

Świadomość zagrożenia

Warto również zauważyć, że organizacja warsztatów profilaktycznych może przyczynić się do zmiany nastawienia społecznego wobec problemu handlu ludźmi. Edukacja i świadomość społeczna są kluczowe w zwalczaniu tego procederu, ponieważ im więcej osób będzie świadomych zagrożeń związanych z handlem ludźmi, tym trudniej będzie przestępcom działać w ukryciu.

Podsumowując, warsztaty dotyczące profilaktyki handlu ludźmi stanowią istotne narzędzie w walce z tym okropnym procederem. Poprzez edukację, informowanie i budowanie sieci wsparcia możliwe jest skuteczniejsze przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz ochrona potencjalnych ofiar. Dlatego też coraz więcej instytucji i organizacji powinno angażować się w organizację i prowadzenie tego rodzaju działań profilaktycznych.

 

Tekst/ zdjecia: ppor.Patrycja Krysztofowicz/ st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej