W miniony wtorek w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy odbyło się spotkanie kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod przewodnictwem Rafała Łukomskiego - kuratora okręgowego z kierownictwem bydgoskiego aresztu.

System resocjalizacji

Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, odpowiedzialnymi za nadzór i resocjalizację skazanych oraz omówienie skutecznej realizacji systemu dozoru elektronicznego oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych. 

Kuratorzy sądowi odgrywają niezwykle istotną rolę w systemie wymiaru sprawiedliwości, śledząc postępy skazanych i zapewniając wsparcie w ich reintegracji społecznej. Ich współpraca ze służbą penitencjarną jest kluczowa dla skutecznego funkcjonowania systemu resocjalizacji.

Podczas spotkania omawiano dotychczasową współpracę, identyfikując sukcesy i wyzwania, przed którymi stoi system penitencjarny. Współpraca między kuratorami sądowymi, a służbą penitencjarną jest fundamentem skutecznego systemu poprawczego. Dążenie do integracji działań, wymiany informacji i ścisłej koordynacji jest kluczowe dla zapewnienia skutecznej resocjalizacji skazanych oraz zmniejszenia liczby recydywistów. Warto podkreślić, że współpraca ta nie tylko służy interesom społecznym poprzez zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, ale także promuje ideę rehabilitacji i reintegracji społecznej, która stanowi istotną wartość w systemie wymiaru sprawiedliwości, opartym na zasadach sprawiedliwości i równości.

Spotkanie kuratorów sądowych z dyrekcją i kierownictwem działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy stanowi doskonały przykład konstruktywnej współpracy między różnymi instytucjami, dążącej do usprawnienia systemu poprawczego i promowania bezpieczeństwa społecznego.

 

Tekst: st. szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: mjr Sławomir Heise

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej