Osadzeni z bydgoskiego aresztu ukończyli kurs zawodowy, który umożliwi im znalezienie zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Zdobycie zawodu

Kurs obejmował 100 godzin dydaktycznych - zajęcia teoretyczne obejmowały 20 godzin, natomiat praktyczne 80. Więźniowie po przyswojeniu wiedzy z zakresu robót drogowych, podstaw zasadniczych technologii robót brukarskich, elementarnej obsługi urządzeń technicznych, warunków technicznych wykonywania robót brukarskich oraz wykonania robót drogowych z różnycyh materiałów oraz rysunku technicznego przystąpili do zajęć praktycznych, podczas których nauczyli się układać kostkę brukową, Miejscem realizacji kursu zarówno podczas zajęć teoretycznych jak i praktycznych był teren Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Możliwości

Osadzeni przebywający w więzieniach często nie posiadają wyuczonego zawodu, nie podejmowali też stałego zatrudnienia, co w konsekwencji doprowadziło do wejścia w konflikt z prawem. Celem organizowanych kursów jest zdobycie oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Zdobyta wiedza oraz umiejętności dają szansę w przyszłości na podjęcie atrakcyjnego i poszukiwanego na rynku pracy zatrudnienia. Stanowi to szansę na odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku wolnościowym, co może przekładać się na ucziwe, wolne od przestępstw życie.

 

Tekst/ zdjęcie: por.Agnieszka Dzimińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej