Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19, jak również wzrost na obszarze miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz zakwalifikowanie miasta Bydgoszcz do strefy czerwonej, kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 1 grudnia 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy na okres do 30 grudnia 2020 r. z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:

  •  zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej na rzecz kontrahentów;
  •  udzielanie osadzonym widzeń;
  •  odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Areszt Śledczy w Bydgoszczy podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej