W Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach zakończyła się, kolejna już – siódma edycja programu „Duluth”, opracowanego na bazie szkolenia przeprowadzonego przez Marka Prejznera – pracownika Polish American Association Chicago USA Partner Abuse Intervention Program zaproszonego przez Komisję Edukacji w Dziedzinie Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

Program ten, jak wiele innych wykorzystywanych przez polskich penitencjarzystów, jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc osobom uwikłanym w przemoc. By wzbudzić w sprawcy przemocy „wolę współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw” administracja Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach w ramach swojej działalności resocjalizacyjnej prowadzi specjalistyczne projekty, skierowane wobec stosujących przemoc – szerząc w ten sposób ideę budowania właściwych relacji międzyludzkich.

Przemoc domowa nie jest zjawiskiem nowym

Zjawisko przemocy domowej jest jednym z drastyczniejszych problemów społecznych. Zjawisko to bowiem, zgodnie z jego nazwą, zachodzi w „domowym zaciszu”, jest skierowane przeciw członkowi niejednokrotnie najbliższej rodziny, jest zamierzone i oparte na przewadze sił. Najistotniejszym jednak jest fakt, że stosujący przemoc domową narusza prawa i dobra osobiste najbliższych, powodując ich cierpienie i szkody. Zjawisko przemocy domowej nie jest jednak niczym nowym i charakterystycznym jedynie dla współczesnego społeczeństwa.

Wpisując w jednej z najpopularniejszych encyklopedii internetowych hasło „przemoc domowa” natkniemy się na rycinę z 1845r. Jean’a Jacques’a Grandville’a z jakże sugestywnym podpisem „qui aime bien, chatie bien”, – co przetłumaczyć można, jako „dzieci trzeba trzymać krótko”, bądź też, „kto dobrze kocha, ten tęgo bije”.

Czasami więzienie jedyną możliwością

Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w warunkach więziennych, niejednokrotnie jest pierwszą okazją, a czasami nawet jedyną możliwością, by u sprawcy przemocy [skazanego z art. 207§1 kk.] „wzbudzić” poczucie empatii oraz odpowiedzialności za własne czyny. To bowiem w warunkach izolacji penitencjarnej zanikają negatywne wzorce utrwalonych zachowań. To wreszcie „za kratami” pojawia się abstynencja oraz trzeźwy i obiektywny ogląd sprawcy przemocy na swoje dotychczasowego postępowania. I w końcu to tutaj są profesjonaliści, mogący wspomóc osobę stosującą przemoc „w ukształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw”.

„Duluth”, – czym jest?

Głównym założeniem zajęć prowadzonych w tarnogórskim areszcie była pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu: uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc; uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich; rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe; opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy; nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji; naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych; naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć. Program korekcyjno – edukacyjny prowadzony w tarnogórskim areszcie jest częścią szerszego projektu pn. „Domestic Abuse Intervention Project of Duluth” powstałego na początku lat 80-tych w Minnesocie.

Program ma charakter psychoedukacyjny i jest prowadzony przez parę secjalistów - kobietę i mężczyznę. Na spotkaniach grupowych prowadzący [psycholog i wychowawca] przedstawiają tematy związane z problemem zaufania, szacunku, wsparcia, partnerstwa i umiejętności negocjacji. Każdemu tematowi poświęcone jest kilka sesji. Program realizowany jest w 24 spotkaniach grupowych [odbywających się raz w tygodniu] oraz 2 spotkaniach indywidualnych. Scenariusz zajęć oparty został na założeniach programu „Education Groups For Men Who Batter – The Duluth Model”.

Trochę liczb

Program „Duluth” w murach Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach realizowany jest od 2013r. Do chwili obecnej zakończonych zostało siedem jego edycji. Każdorazowo w projekcie udział brało 10-12 osadzonych. W latach: 2013r. – 2019r. w programie uczestniczyło blisko 100 skazanych.

Monitoring zachowań i sytuacji rodzinnych

Program „Duluth” poza konkretnymi zajęciami psychoedukacyjnymi, to także monitoring zmian postaw przemocowych, który prowadzony jest nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale i po jego zakończeniu. Monitorowana jest również sytuacja rodzinna sprawców przemocy domowej. Program „Duluth” poza wyposażeniem jego uczestników w umiejętności i wiedzą niesie jeszcze jeden wymierny skutek. Jego namacalnym efektem jest, bowiem współpraca z instytucjami oraz innymi organami, zajmującymi się problematyką osób stosujących przemoc w rodzinie.


zdjęcia: archiwum jednostki;
tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej