W murach tarnogórskiego aresztu po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa COVID-19 [SARS-CoV-2] na powrót rozpoczęto realizację szkoleń zawodowych dla skazanych, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER] na lata 2014r. – 2020r.

    Funkcjonariusze jednostki penitencjarnej ze „Srebrnego Miasta” nieprzerwanie podejmują kolejne działania, by wspomagać osoby przebywające „za więziennym murem”, które niejednokrotnie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności zmuszone są mierzyć się ze swoimi niedociągnięciami, słabościami, uzależnieniami, problemami natury psychicznej, deficytami społecznymi, czy też brakiem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
    I to właśnie z myślą o skazanych mających problemy ze znalezieniem się na dzisiejszym rynku pracy, przez ostatni miesiąc [27.07.2020r. – 24.08.2020r.] w murach Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach prowadzony był kurs zawodowy Montera Sieci Elektroenergetycznych – Elektryka, realizowany w ramach wspomnianego już wyżej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER].

Jednym z głównych elementów…

    …społecznej readaptacji skazanych, a także jednym z fundamentalnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności jest oddziaływanie poprzez nauczanie oraz pracę – zwłaszcza sprzyjające zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
    Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach od wielu lat realizuje specjalistyczne kursy zawodowe współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czym jest POWER i jaki jest jego cel?

    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: 08.01.2014r., będący jednym z 6 programów krajowych jakie będę realizowane w okresie 2014r. – 2020r. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Jego nadrzędnym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Interwencja podejmowana z poziomu krajowego koncentruje się przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym.
    Na realizację projektu przeznaczona została kwota blisko czterech i pół miliona euro.
    Celami tematycznymi są: wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.
    Założeniem projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń dla skazanych, zwiększających ich zdolność do zatrudnienia, a także wzmacniających ich pozycję i konkurencyjność na współczesnym, „wolnościowym” rynku pracy.
    W trakcie udziału w programie, jego uczestnicy nie tylko nabywają atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym – zyskują oni także takie umiejętności społeczne jak właściwość prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, czy też poprawności pisania CV i listu motywacyjnego.
    Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że każde szkolenie zawodowe realizowane na terenie jednostki penitencjarnej obejmuje nie tylko kurs teoretyczny oraz praktykę zawodową, ale także aktywizację zawodową i co istotne naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

POWER – twarde dane, konkretne fakty

    W dniu dzisiejszym [tj.: 24.08.2020r.], w murach tarnogórskiego aresztu zakończył się kolejny kurs zawodowy. Tym razem 12 osadzonych, biorących w nim udział uzyskało kwalifikacje i umiejętności w zawodzie elektryka.
    Kurs ten był pierwszą tegoroczną edycją. Pierwszą, gdyż realizację planów szkoleniowych tarnogórskim penitencjarzystom pokrzyżował sytuacja epidemiologiczna i wspomniany już wyżej koronawirus COVID-19 [SARS-CoV-2].
    W tym miejscu wskazać jednak należy, że w minionym 2019r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER] zrealizowanych zostało 7 edycji szkoleń zawodowych. W ich toku zawód: stolarza; montera sieci elektroenergetycznych – elektryka; technologa robót wykończeniowych – malarza glazurnika lub technologa robót wykończeniowych – płytkarza uzyskało blisko 90 osób.
    W latach: 2016r. – 2018r. administracja Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach w ramach popularnie zwanego POWER’a zrealizowała dla skazanych 17 edycji kursów zawodowych w specjalnościach: technolog robót wykończeniowych – malarz; technolog robót wykończeniowych – glazurnik; monter sieci elektroenergetycznych – elektryk; brukarz; a także stolarz. W latach tych, w praktycznej nauce wyżej wymienionych zawodów udział wzięło ponad 200 skazanych.
    Odnosząc się do statystyk – nie można także zapomnieć o tym, że poza „chwilę temu” zakończonym kursem, do końca 2020r. administracja jednostki z „Miasta Gwarków” zamierza zakończyć jeszcze 2 szkolenia zawodowe. A to daje nam kolejne 24 osoby, które dzięki oddziaływaniom tarnogórskich więzienników podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, czy też nawet zdobędą swój pierwszy zawód w życiu.

Wymierne efekty POWER-a

    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój [POWER] to jednak nie tylko statystyki, to także konkretne atrybuty kończących szkolenie – jak certyfikat, czy wiedza i umiejętności przez nich wyniesione. To coś jeszcze – coś niezmiernie istotnego. Tym wymiernym skutkiem, namacalnym efektem POWER-a jest pomoc środowisku – zarówno temu lokalnemu, jak i przyrodniczemu. Warto bowiem przypomnieć, że to w latach 2016r. – 2019r. uczestnicy kursu zawodowego w zawodzie stolarza w ramach zajęć praktycznych stworzyli dekoracje dla oddziału pediatrycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowy S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, a także wykonali blisko 100 budek lęgowych dla ptaków, które przekazane zostały Służbie Leśnej Nadleśnictwa w Rudach Raciborskich i Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Nadleśnictwa w Brynku.
    Wskazać również należy, że w latach 2016r. – 2019r. uczestnicy kursów zawodowych „wykańczali” infrastrukturę Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.
    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój [POWER] to w końcu „fach w ręku” i szansa na „rywalizację bez barier” na rynku pracy.

Resocjalizacja przez naukę –

    – czyż nie na tym polega „wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności”?


zdjęcia i tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK.
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej