Dział penitencjarny mysłowickiego Aresztu Śledczego zrealizował w ubiegłym roku 43 programy resocjalizacyjne dla osadzonych przebywających w tut. jednostce penitencjarnej. Oddziaływaniami w sumie objęto grupę 477 osób.

Obszar tematyczny oddziaływań był bardzo rozległy. Z uwagi na fakt, że mysłowicka jednostka penitencjarna jest aresztem śledczym i przyjmuje wszystkie kategorie osób pozbawionych wolności (tj. skazanych odbywających kary po raz pierwszy, recydywistów penitencjarnych, skazanych młodocianych, tymczasowo aresztowanych uprzednio karanych i niekaranych) – planowanie i realizacja programów resocjalizacyjnych musi obejmować szerokie spektrum celów, problemów i zagadnień.

W ubiegłym roku osadzeni uczestniczyli w programach m. in. z zakresu: przeciwdziałania agresji i przemocy (w tym – przemocy domowej), w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków odurzających, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, aktywizacji zawodowej, kompetencji rodzicielskich ( w tym realizacji obowiązku alimentacyjnego), profilaktyki HIV/AIDS, tolerancji, edukacji historycznej z uwzględnieniem odpowiedzialności i dbałości o tzw. małe ojczyzny oraz ekologii.

Dotąd w  realizacji programów resocjalizacyjnych współpracowaliśmy m. in. z: Instytutem Pamięci Narodowej o. w Katowicach, Państwowym Muzeum Aushwitz Birkenau w Oświęcimiu, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach,  Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy SR w Mysłowicach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Muzeum Miasta Mysłowice.

 

Tekst: Izabela Chechelska

Zdjęcia: Adam Maniura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej