Areszt Śledczy w Krasnymstawie rozpoczyna XXX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Więziennej im. Artura Nowosada.

Z kart historii.

Idea zorganizowania konkursu poezji więziennej zrodziła się w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, w roku 1994. Konkurs powstał na fali otwierania się jednostek penitencjarnych na środowisko zewnętrzne, wpisując się w nurt przemian w polskim więziennictwie. Organizatorom zależało także na aktywizacji kulturalnej środowiska więziennego.

Można pokusić się o stwierdzenie, że inicjatywa konkursu poezji więziennej była na terenie Europy Środkowej prekursorska w dziedzinie terapii poprzez sztukę. Z czasem konkurs stał się imprezą masową i ogólnopolską, inspirującą do podejmowania podobnych działań w innych jednostkach penitencjarnych.

W kolejnych latach do współpracy w jego organizacji zaproszono Krasnostawski Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie oraz Państwową Szkołę Muzyczną im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie. W 2013 roku nawiązano współpracę z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Formuła konkursu była zawsze otwarta na nowe idee. W XXIV edycji przypadającej w roku 2018, dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, utworzono specjalną kategorię - wiersza patriotycznego. W tym samym roku konkursowi nadano imię jego inicjatora śp. płk. Artura Nowosada, tragicznie zmarłego 18 marca 2015 r. Obecnie Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Terapia poprzez sztukę.

Współczesna praktyka pracy penitencjarnej mocno eksponuje wartości płynące z aktywnych form oddziaływań wychowawczych, będących impulsem do wzbudzania wśród osób przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej pożądanych postaw służących naprawie chociażby cząstki tego, co zostało w nich zdeformowane w wyniku przestępstwa. Tak też się dzieje. O czym przekonują głębokie treści zawarte w wierszach, które corocznie przesyłane są do Krasnegostawu. Jest w tych utworach oprócz motywów więziennych wiele symboli płynących z uczuć, tęsknoty i pragnień, tak charakterystycznych dla ludzi którzy chcą coś w swoim dalszym życiu osiągnąć lub zmienić.

Służba Więzienna realizując codzienne zadania dąży do transparentności procesu wykonywania kary, ale także do zmiany optyki postrzegania w społeczeństwie osób pozbawionych wolności. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez inspirowanie aktywności artystycznej skazanych, a poezja jest ważnym środkiem resocjalizacyjnym.

Kalendarium XXX edycji Konkursu

7 maja 2024 r. – ogłoszenie konkursu i rozesłanie materiałów promocyjnych

15 sierpnia 2024 r. – ostateczny termin nadsyłania prac

18 października 2024 r. – uroczyste rozstrzygnięcie XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Więziennej im. Artura Nowosada.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej