Areszt Śledczy w Krasnymstawie realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

       Areszt Śledczy w Krasnymstawie realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

       W ramach prowadzonego Projektu, w roku 2017, na terenie krasnostawskiego aresztu zaplanowano przeprowadzenie cyklu trzech szkoleń kursowych „NOWOCZESNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ” oraz 3 szkoleń kursowych „BRUKARZ”, w tym szkoleń kompetencyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Łącznie szkoleniem zostanie objętych 60 skazanych zainteresowanych zwiększeniem kompetencji społeczno – zawodowych, ułatwiających im powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

       Więźniowie uczestniczący w organizowanych szkoleniach poznają przepisy i podstawowe pojęcia bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także ochrony środowiska. W ramach praktycznej nauki zawodu skazani przygotują się do wykonywania zawodów związanych z nowoczesnym wykańczaniem wnętrz oraz brukarstwem. Uczestnicy szkoleń nabywają również umiejętności radzenia sobie ze stresem związanym z utratą pracy, analizowaniem czynników niepowodzeń w poszukiwaniu pracy poprzez pozytywne myślenie i odkrywanie własnych predyspozycji oraz sposobów motywacji samego siebie, a także poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

         Głównym celem realizacji tego Projektu jest niwelowanie barier społecznych i wzmacnianie skuteczności oddziaływań na skazanych w kontekście ich powrotu do społeczeństwa. Podejmowane działania służą eliminacji deficytów w zakresie umiejętności poszukiwania pracy oraz niedostatecznych kwalifikacji zawodowych deprecjonujących pozycję skazanych na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Sylwester Kopańko

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej