Ppłk Marcin Czerw - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z UCS Food Sp. z o.o. Zakładem Przetwórstwa Owocowo Warzywnego w Dobużkach.

Skazani z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie będą zatrudnieni odpłatnie w pełnym wymiarze czasu pracy przy obróbce owoców i warzyw oraz pracach porządkowych. Krasnostawska jednostka penitencjarna będzie współpracować z Kontrahentem w procesie zatrudnienia skazanych tak, aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwiała osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych.

Praca - efektywną formą resocjalizacji

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności jest prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych. Praktyczna ich realizacja opiera się w dużym stopniu na pracy, która w szczególności sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W warunkach izolacji więziennej rola pracy jest szczególnie ważna, gdyż polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu wolnego skazanego, ale zapobiega także jego bezczynności. Praca uczy legalnego zdobywania pieniędzy, odpowiedzialności i punktualności, współpracy z innymi oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z normami społecznymi po wyjściu z więzienia. Wykonywanie pracy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz pozytywnie wpływa na osiąganie stabilizacji życiowej po odbyciu kary. Działania Służby Więziennej w zakresie organizacji zatrudnienia oraz pozyskiwania nowych miejsc pracy są ukierunkowane głównie na odpłatne zatrudnienie skazanych. Odpłatne świadczenie pracy jest preferowaną formą oddziaływań, ponieważ dodatkowo daje możliwość legalnego pozyskania środków finansowych przez osadzonych, które stanowią między innymi źródło pokrycia alimentów, kar pieniężnych lub grzywien.

 

Opracowanie: mł. chor. Krzysztof Niewiadomski

                       mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej