Na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie skazani uczestniczyli w spotkaniu z kuratorem zawodowym.

21 maja - Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju

Organizowane corocznie obchody Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, służą nie tylko podkreśleniu bogactwa światowych kultur, ale także zasadniczej roli dialogu międzykulturowego dla osiągnięcia celu trwałego pokoju i zrównoważonego rozwoju. Proklamowany został rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 20 lutego 2003 roku, w następstwie przyjęcia przez UNESCO Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Obchody tego święta mają służyć mobilizacji do działań na rzecz promocji kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego, przemysłów artystycznych, dóbr i usług związanych z kulturą. Dzień tej jest okazją do podkreślenia potrzeby przeciwstawiania się nierównościom w traktowaniu kultur i konieczności szczególnej ochrony kultury krajów najbardziej podatnych na jej zniszczenie. Proklamując Dzień Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych kierowało się nie tylko zasadą poszanowania i ochrony praw człowieka, ale także wyjątkowym znaczeniem kultury jako czynnika prorozwojowego, sprzyjającego dokonywaniu pozytywnych zmian społecznych.

Dyskusja na temat praw człowieka i dialogu międzykultorowego w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

W dniu 21.05.2024 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie skazani uczestniczyli w spotkaniu z kuratorem zawodowym oraz wychowawcą działu penitencjarnego na temat praw człowieka i tolerancji. Uczestnicy zostali zapoznani z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Brali czynny udział w dyskusji na temat konsekwencji konfliktów na tle kulturowym. Spotkanie było również okazją do rozmowy o mniejszościach narodowych w Polsce oraz potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego. Podjęte działania miały na celu pogłębienie świadomości społecznej osadzonych, co powinno mieć pozytywny wpływ na ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

                       mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej