W dniach 25-29.09 w kaplicy więziennej Aresztu Śledczego w Katowicach udostępniona była wystawa „Historia Biblii” organizowana przez Fundację Aeropag oraz kapelanów Kościoła Zielonoświątkowego.

Niezwykłe dzieje Księgi ksiąg

Wyjątkowa wystawa podróżuje po całej Polsce. W ramach ekspozycji zwiedzający mają możliwość zapoznania się z historią Pisma Świętego liczącą przeszło 3500 lat, od początków jego powstawania aż po dzisiejsze czasy. Wystawa to nie tylko tablice informacyjne, składają się na nią także eksponaty jak: kamienne tablice, zwoje papirusu, zapisane na zwierzęcej skórze Pisma Hebrajskie, zadrukowany papier czerpany. Na wystawie nie zabrakło pierwszej czcionki, pracy rąk Gutenberga, ręcznie zapisanych kart w językach, w których została spisana Biblia na przestrzeni wieków – od znalezisk z Qumran poprzez znane wydania pisma: Septuagintę, Wulgatę i pierwszą drukowaną Biblię Gutenberga po Pisma Erazma z Rotterdamu, Lutra, aż do Biblii wydanych współcześnie.

Zajęcia kulturalno-oświatowe

Wystawa wpisuje się w ideę resocjalizacji osadzonych oraz edukacji osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Poznanie najważniejszej Księgi w naszym kręgu kulturowym ma niewątpliwie walor edukacyjny, podnoszący wiedzę, wiarę i wrażliwość kulturową osób odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszym areszcie. Wystawa realizowana w ramach zajęć kulturalno-oświatowych to możliwość poznania historii powstania Pisma Świętego, dziejów przekładów, hermeneutyki biblijnej, historii poszczególnych ksiąg i ich interpretacji, której to sposobności niejednokrotnie te osoby nie miały by na wolności.

Edukacja i współpraca

Służba Więzienna współpracuje z wieloma podmiotami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz kościołami i innymi związkami wyznaniowymi zgodnie z art. 38 k.k.w. Dzięki takiej współpracy z Fundacja Aeropag oraz kapelanami Kościoła Zielonoświątkowego mogła odbyć się taka wystawa na terenie katowickiego więzienia. Oferta zajęć prowadzonych przez Areszt Śledczy w Katowicach we współpracy z podmiotami zewnętrznymi związana z edukacją kulturową, religijną, historyczną czy regionalną ma przede wszystkim na celu prospołeczny rozwój odbiorców, profilaktykę przestępczości, wyrównanie szans osób zagrożonych wykluczeniem w dostępie do informacji i kultury, a także przekazywanie wiedzy powszechnej i niejednokrotnie specjalistycznej. Tego rodzaju innowacyjne działania są podejmowane przez katowicką jednostkę w celu realizacji możliwie jak najbardziej skutecznej readaptacji społecznej i redukcji wykluczenia społecznego, do którego przyczynia się często brak wykształcenia, wiedzy ogólnej czy zainteresowań oraz bierna postawa wobec rzeczywistości.

tekst: ppor. Daria Czajka, sierż. Bartłomiej Zygarlicki

zdj: sierż. Bartłomiej Zygarlicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej