Katowicki areszt realizuje kolejne kursy, których ukończenie pozwoli na skuteczne konkurowanie na rynku pracy.

Konstruktywne spędzanie czasu w trakcie odbywania kary

W ostatnich kilku latach umożliwiliśmy kilkuset osobom pozbawionym wolności zdobycie przyuczenia m. in. do takich zawodów jak:

- opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych,

- ogrodnik,

- brukarz,

- elektryk,

- fryzjer,

- spawacz (w tym metoda MIG, MAG, TIC, spawacz z aluminium),

- technolog robót wykończeniowych.

Aktualnie dla skazanych mężczyzn trwa kolejna edycja kursu brukarza, natomiast kobiety zakończyły naukę w zawodzie: krawcowa.

Nie tylko nowy zawód

Kursy zawodowe współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Celem edukowania skazanych przez Służbę Więzienną jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Przewidywany efekt to nabycie przez osoby kończące kursy nowych umiejętności zawodowych, a tym samym możliwość łatwiejszego odnalezienia się na rynku pracy po opuszczeniu warunków izolacji.

Osoby pozbawione wolności uczestnicząc w szkoleniach uczą sie nie tylko nowego zawodu - zdobywają również umiejętności takie jak konstruktywna zdolność gospodarowania czasem, czy prezentowania się w trakcie rozmów z potencjalnym pracodawcą. Szkolenia oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych obejmują również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizację zawodową oraz zapoznanie z zasadami BHP i ppoż.

 

tekst i zdjęcie: kpt. Artur Piszczek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej