W tym tygodniu w Areszcie Śledczym w Katowicach realizowany jest program resocjalizacyjny sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych - „Po drugiej stronie muru”.

Wieloaspektowa pomoc

Program prowadzi wielu specjalistów: doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawiciel Fundacji POMOST, kurator sądowy oraz wychowawca ds. pomoc postpenitencjarnej. Ideą programu jest zaznajomienie osadzonych z instytucjami pomocowymi, które uczestniczą w procesie readaptacji, z działaniami podejmowanymi przez te podmioty, mającymi ułatwić osobie pozbawionej wolności odnalezienie sie poza murami więziennymi. To przede wszystkim zaznajomienie z zasadami ubiegania się o pracę na wolności, poznanie zasad świadczenia pomocy byłym osadzonym ze strony MOPR-u, fundacji POMOST, określenie roli kuratora sądowego oraz nakreślenie działań, jakie podejmuje jednostka penitencjarna oraz określenie wsparcia, jakiego udziela wychowawca ds. pomocy postpenitencjarnej.


Uczestnicy zajęć

Udział w programie jest dobrowolny, w spotkaniu mogą brać udział zarówno osadzone kobiety jak i mężczyźni. Ze względu na poruszaną tematykę w zajęciach mogą uczestniczyć zarówno dorośli (pierwszy raz karani, recydywiści penitencjarni), jak i osadzeni młodociani (pierwszy raz karani, recydywiści), których termin końca kary lub uprawnień do ubiegania się o uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia nie przekracza roku. Dla osadzonych zajęcia są tym bardziej cenne, ponieważ mogą się dowiedzieć jak można załatwić wiele spraw urzędowych, otrzymują w tym zakresie niezbędne informacje i materiały w formie broszur, folderów i ulotek, a także poznają istotę obejmowania ich opieką o jakiej jest mowa w art. 164 kodeksu karnego wykonawczego.

 

tekst: ppor. Daria Czajka

zdjęcia: ppor. Damian Tomsia, ppor. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej