Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach ogłosił XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jeana Geneta.

Konkurs, jak co roku, adresowany jest do osadzonych, przebywających w polskich jednostkach penitencjarnych, którzy w terminie do 11 października br. nadeślą na adres organizatora maksymalnie 3 wiersze swojego autorstwa.

Zaproszenie do oceny prac tegorocznej edycji  konkursu przyjęli znakomici eksperci w tej dziedzinie:

Magdalena Kicińska - poetka, dziennikarka. Redaktor naczelna Magazynu Opinii „Pimo”. Autorka tomiku poetyckiego „Środki transportu”. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa UW. Publikowała m. in. w Dużym Formacie, Polityce, Przekroju i Wysokich Obcasach. Jest autorką biografii Stefanii Wilczyńskiej Pani Stefa. Od stycznia 2019 roku pracuje jako redaktorka naczelna miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii W lutym 2019 ukazał się jej debiut poetycki Środki transportu. Mieszka w Warszawie.

Eliza Kącka - absolwentka polonistyki i międzyuczelnianych studiów humanistycznych. Stypendystka MNiSW, finalistka Nagród Naukowych „Polityki”. Doktor nauk humanistycznych (Nagroda Główna w Konkursie im. Inki Brodzkiej, 2016). Asystentka na Wydziale Polonistyki UW. Członkini Zarządu Głównego TliAM. Recenzentka i czytelniczka literatury najnowszej. Współredaktorka antologii poezji najnowszej Poeci i poetki przekraczają granice (FA-art, 2011). Opublikowała książkę Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (Warszawa 2012) oraz Elizje.

Olgerd Dziechciarz – poeta, prozaik, felietonista. Autor tomików: Ubyt (1996), Podmioty codziennego użytku (1999), Autoświat (2007), Wiersze (p)różne (2008), Galeria Humbug (2009), Mniej niż zło (2011), Przewrócona ósemka (2014), MITYfikacje (2016), OKAZJA CZYNI BOGA (2018); dwie ostatnie książki wydał pod pseudonimem Tytus Żalgirdas. Od 1990 roku współpracował z wieloma gazetami, w których opublikował kilka tysięcy artykułów, reportaży, felietonów i wywiadów. Redaktor naczelny Kwartalnika literacko - artystycznego AFRONT. Od 2005 r. wraz z poetą Łukaszem Jaroszem organizuje w ramach Galerii Literackiej przy BWA Olkusz Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia.

Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych-szczegółowy regulamin konkursu wraz z kartą uczestnictwa (treść zamieszczona poniżej) został rozesłany do jednostek penitencjarnych w całym kraju.

 

tekst: kpt. Wojciech Brzoska

projekt plakatu: Ewa Stańczak

 

Regulamin XI-go Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. J. Geneta

 1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy osadzeni przebywający w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie kraju, którzy prześlą na adres organizatora (Areszt Śledczy w Katowicach, ul .Mikołowska 10 a, 40-950 Katowice) maksimum 3 wiersze swojego autorstwa.
 3. Tematyka utworów jest dowolna. Wiersze powinny być napisane w języku polskim, w maszynopisie lub czytelnym rękopisie. Każda kartka musi być oddzielnie podpisana.
 4. Uczestnik, wypełniając kartę uczestnictwa, deklaruje w formie pisemnej zgodę (lub nie) na podanie swoich danych do publicznej wiadomości oraz na ewentualną nieodpłatną publikację swoich utworów.
 5. Wiersze nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 6. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora, składające się z poetów i krytyków literackich.
 7. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych- o ich podziale zadecyduje jury.
 8. O wynikach konkursu zostaną powiadomieni laureaci konkursu oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych, z których zostały nadesłane nagrodzone prace.
 9. Przewidywany terminarz konkursu: 11 października 2019- ostateczny termin nadsyłania prac. Do końca listopada 2019- rozstrzygnięcie konkursu, wysłanie nagród i powiadomień do uczestników.
 10. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
 11. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z udziałem jurorów odbędzie się w Areszcie Śledczym w Katowicach do końca listopada 2019. Przewiduje się spotkanie z jurorami,prezentacje nagrodzonych oraz wyróżnionych wierszy.
 12. Szczegółowych informacji udziela wychowawca ds. kulturalno-oświatowych Aresztu Śledczego w Katowicach kpt. Wojciech Brzoska tel. (032) 20-84-483.

 

             Karta uczestnictwa

XI-go Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

            im J. Geneta

 

…......................................................................

                imię i nazwisko, imię ojca, rok urodzenia

 

 

…..................................................................................

                           miejsce pobytu

 

 

uwagi: (właściwie podkreślić)

 

wyrażam zgodę na ewentualną publikację moich prac oraz danych osobowych w publikacjach pokonkursowych bez wypłacania z tego tytułu

honorarium:   TAK   NIE

 

 

Podpis uczestnika.............................................

 

 

 

Karta uczestnictwa

XI-go Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

     im J. Geneta

 

….....................................................................

                imię i nazwisko, imię ojca, rok urodzenia

 

 

…..................................................................................

                           miejsce pobytu

 

 

uwagi: (właściwie podkreślić)

 

wyrażam zgodę na ewentualną publikację moich prac oraz danych osobowych w publikacjach pokonkursowych bez wypłacania z tego tytułu

honorarium:   TAK   NIE

 

 

Podpis uczestnika.............................................

 

 

     Karta uczestnictwa

XI-go Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

            im J. Geneta

 

….....................................................................

                imię i nazwisko, imię ojca, rok urodzenia

 

 

…..................................................................................

                           miejsce pobytu

 

 

uwagi: (właściwie podkreślić)

 

wyrażam zgodę na ewentualną publikację moich prac oraz danych osobowych w publikacjach pokonkursowych bez wypłacania z tego tytułu

honorarium:   TAK   NIE

 

 

Podpis uczestnika.............................................

 

 

 

     Karta uczestnictwa

XI-go Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

            im J. Geneta

 

….....................................................................

                imię i nazwisko, imię ojca, rok urodzenia

 

 

…..................................................................................

                           miejsce pobytu

 

 

uwagi: (właściwie podkreślić)

 

wyrażam zgodę na ewentualną publikację moich prac oraz danych osobowych w publikacjach pokonkursowych bez wypłacania z tego tytułu

honorarium:   TAK   NIE

 

 

Podpis uczestnika.............................................

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej