Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości formacją mundurową w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Za murem na Siemińskiego w Gliwicach, służbę na 30 różnych stanowiskach pełni ponad stu funkcjonariuszy SW.

Kim są funkcjonariusze SW?

 

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. W jednostkach penitencjarnych służbę pełnią funkcjonariusze działów ochrony, penitencjarnego, terapeutycznego, kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi.

 

Na jakich stanowiskach można pracować w więzieniu?

 

Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom i osadzonym pełni dział ochrony. Strażnicy, oddziałowi, dowódcy zmiany pełnią w nim służbę w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. W stałym kontakcie z więźniami pełni służbę również kadra penitencjarna. Wychowawcy, psychologowie i terapeuci zajmują się oddziaływaniami readaptacyjnymi, kulturalno-oświatowymi, terapeutycznymi. Dział kwatermistrzowski zapewnia osadzonym odbycie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztu w odpowiednich warunkach bytowych, a także dba o odpowiednie warunki pracy wszystkich pracowników jednostki penitencjarnej. W jednostkach funkcjonuje również wewnętrzna służba zdrowia, w której pracują lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni.

 

Funkcjonariusze pełnią służbę również w pionach administracyjnych. Dział ewidencji czuwa m.in. nad prawidłowym przyjęciem osadzonych oraz zwolnieniem, a także obliczeniem kary. Kadrowcy więzienni zajmują się wszelkimi sprawami osobowymi funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w tym ustalaniem uposażenia i innych świadczeń pieniężnych. Funkcjonariusze działu finansowego są odpowiedzialni za prowadzenie rachunkowości, planowanie budżetu, dysponowanie środkami pieniężnymi, dbanie o gospodarkę finansową.  Dział prawny dba o obsługę prawną jednostki, w szczególności o zabezpieczenie interesów prawnych aresztów śledczych i zakładów karnych w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi i sądowymi. Funkcjonariusze służby informatycznej to specjaliści ds. sieci komputerowych, bezpieczeństwa informacji, łączności, a także serwisów komputerowych. Ich często niewidoczna praca jest niezbędna w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek oraz zapewnieniu im bezpieczeństwa.

 

Kto może zostać funkcjonariuszem SW?

 

Funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej może być osoba, która m.in. ukończyła 18 lat i ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz posiada odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne.

 

Aktualne ogłoszenia o prowadzonych naborach oraz inne informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej SW - https://sw.gov.pl/rekrutacja

 

 

Obecnie w Areszcie Śledczym w Gliwicach trwa nabór na stanowisko strażnika działu ochrony. Dokumenty aplikacyjne można składać do 19.08.2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego - https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-gliwice-rozpoczecie-procedury-kwalifikacyjnej-nr-142022-straznik-dzialu-ochrony

 

 

Tekst/zdjęcia: N.Szarapow/AŚ Gliwice/SW
Źródło danych – Służba Więzienna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej