Odbywanie kary pozbawienia wolności nie polega jedynie na izolowaniu skazanego od społeczeństwa. Podczas pobytu w więzieniu osadzeni pracują, uzupełniają wykształcenie, odbywają terapię. Jednym z możliwych środków resocjalizacji jest też kształtowanie nowych wartości poprzez umożliwianie osadzonym praktyk religijnych.

Duchowość jako wartość

Pobyt w izolacji to często czas zatrzymania, przemyśleń, refleksji. Dla niektórych jest okresem poszukiwania nowych wartości życiowych. Dróg do zmiany jest wiele. Szukając nowej ścieżki sięgać można do wielu miejsc i w nich poszukiwać sposobu oraz motywacji do zmiany. Osadzeni odbywający karę, oprócz wsparcia wychowawców i psychologów,  mają również możliwość rozwoju duchowego.

Czy osadzeni chodzą do kościoła?

Prawo do korzystania z posług religijnych w warunkach penitencjarnych jest zapewnione skazanym w przepisach dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym skazany ma prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym w dni świąteczne i słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu. Osoby pozbawione wolności mają prawo do posiadania niezbędnych w tym celu książek, pism i przedmiotów.

Osadzony ma również możliwość uczestniczenia w prowadzonym w zakładzie karnym nauczaniu religii, brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej kościoła lub innego związku wyznaniowego, a także do spotkań indywidualnych z duchownym kościoła lub innego związku wyznaniowego, do którego należy. Duchowni ci mogą odwiedzać skazanych i udzielać wsparcia.

Czy w więzieniu obchodzi się święta?

Możliwość wykonywania praktyk religijnych obejmuje nie tylko korzystanie z indywidualnego wsparcia duchowego czy uczestniczenie w nabożeństwach odprawianych w więziennej kaplicy. Przy wsparciu przedstawicieli kościoła lub innego związku wyznaniowego, osadzeni mają również możliwość obchodzić zgodne ze swoim wyznaniem święta.

W ostatnim czasie w murach gliwickiego aresztu odbyła się procesja Bożego Ciała. Osadzeni przygotowali ołtarze w celach mieszkalnych i na czas procesji wystawili je na korytarz oddziału. Ksiądz kapelan po zakończonej Mszy Świętej odbywającej się w areszcie przeszedł z monstrancją po poszczególnych oddziałach mieszkalnych. Osadzeni aktywnie włączyli się w uczestnictwo w procesji poprzez przygotowanie ołtarza, modlitwę i zadumę.

Prawo do wolności religijnej

Osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Gliwicach  praktykują różne  wyznania. Na terenie aresztu odbywają się spotkania z przedstawicielami takich kościołów i związków wyznaniowych jak Kościół Rzymskokatolicki, Wyznanie Świadków Jehowy czy  Kościół Zielonoświątkowy.

Praca z osobami pozbawionymi wolności to złożony proces. Chcąc zachęcić osadzonych do refleksji nad dotychczasowym trybem życia, warto sięgać po różne oddziaływania dopasowane do indywidualnych czynników osobowościowych oraz potrzeb skazanego. Praktyki duchowe są dla osób przebywających w gliwickim areszcie cennym uzupełnieniem ich procesu zmiany.

 

Tekst/zdjęcia: N.Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej