Zgodnie z art. 67§1 KKW – Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Każdy skazany angażując się we własny proces resocjalizacji znajdzie dla siebie interesujący program resocjalizacyjny. W jednostkach penitencjarnych prowadzi się programy w zakresie: przeciwdziałania agresji i przemocy, przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków, przeciwdziałania prokryminalnym postawom, aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, integracji rodzin, zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, a także zajęcia kulturalno-oświatowe, w tym kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne oraz zajęcia z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

W Areszcie Śledczym w Częstochowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym rozpoczęto kolejne edycje wyżej wymienionych programów.

Niezwłocznie po przyjęciu do zakładu karnego należy przygotować opracowanie dotyczące sytuacji osobistej skazanego, proponowanych planów wykonania jego kary oraz strategii przygotowania do zwolnienia. Dla części skazanych objęcie art. 164 k.k.w. może stanowić szansę na zmianę niekorzystnych uwarunkowań jeszcze przed opuszczeniem zakładu karnego, a także może niwelować syndrom indywidualnego piętna, wyrównywać deficyt jakości życia oraz umożliwiać optymalną adaptację do funkcjonowania na wolności. Równie ważna jest pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów, prowadzenie rozmów aktywizujących, które mają za zadanie wzmacni silne strony osadzonego stanowiące bazę do budowania pozytywnej samooceny, pewności siebie oraz predyspozycji zawodowych i społecznych. Istotne dla skazanego jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych na gruncie rodzinnym oraz tworzenie ścieżki zawodowej czy edukacyjnej bazując na posiadanych kompetencjach społeczno – zawodowych.

Za murami zakładu karnego rodzina nabiera szczególnego znaczenia. Proces readaptacji do życia po zwolnieniu jest o wiele łatwiejszy przy wsparciu rodziny i przebiega znacznie szybciej. Bycie rodzicem to wyzwanie, które wymaga siły, poświęcenia siebie, nabycia umiejętności, ale przede wszystkim wymaga otwartego serca. W tym też zakresie proponujemy udział w programie z zakresu integracji rodzin.

Wzbudzamy również u osadzonych motywację do poszukiwania pracy i podejmowania zatrudnienia, wykształcania poczucia własnej wartości, pozytywnego myślenia i samoakceptacji, przydatności zawodowej, pewności siebie zwłaszcza podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Osadzeni nabywają umiejętności aktywizacji, pisania życiorysu, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i prezentacji przed pracodawcą, uzyskują ogólną orientację na rynku pracy. Uczą się również otwartego wyrażania swoich myśli i uczuć, kontrolowania i regulowania zachowań generowanych stanami emocjonalnymi oraz konstruktywnego wyrażania emocji.

Nasi beneficjenci uzyskują także wiedzę w zakresie instytucji probacji, możliwości korzystania z pomocy społecznej oraz udziału w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego. Skazani uczestniczą również w Edukacyjnym programie profilaktyki uzależnień od środków odurzających i psychotropowych , Edukacyjno – korekcyjnym programie dla sprawców nadużyć w rodzinie wg „modelu Duluth”, psychokorekcyjnym programie dla kierowców odbywających karę więzienia za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu pn. „Hiob”.

Wśród zatem innych form oddziaływań penitencjarnych maksymą, która umożliwia najbardziej efektywne osiągnięcie zamierzonego celu jakim jest kształtowanie u skazanych społecznie pożądanych postaw jest bez wątpienia realizacja programów resocjalizacji. Różnorodność i nowatorstwo programów w zasadniczy sposób wpływa na ich efektywność, a osadzeni stają się podatni na oddziaływania, którym są poddawani.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Magdalena Janik

 

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej