Pomimo wprowadzonych ograniczeń, wynikających ze stanu epidemii w kraju, nie można zapominać o konieczności prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności przebywających w  jednostkach penitencjarnych.

W Areszcie Śledczym w Częstochowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym w minionym tygodniu zakończono realizację kolejnych programów resocjalizacji: Program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych “Nić empatii” i “Prawa człowieka jako życiowy dorobek społeczeństwa” oraz Edukacyjny program profilaktyki uzależnień od środków odurzających i psychotropowych. „Narkotyki-Zażywasz-Przegrywasz”.

Dotychczasowe doświadczenia z realizacji programów wskazują, że taka forma oddziaływań na skazanych sprzyja procesowi readaptacji społecznej - osadzeni zdobywają nowe i przy tym konstruktywne doświadczenia.

“Nić empatii”

Szczególne znaczenie dla przyszłego prawidłowego funkcjonowania skazanego opuszczającego mury więzienia jest jego zakres kompetencji społecznych. Nabyte w programie kompetencje będą oznaczały zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które skazani dalej wykorzystają w życiu osobistym i zawodowym. Nabędą również nowych kompetencji korzystania z własnych zasobów w obszarze poznawczym, emocjonalnym czy społecznym.

Specjalistyczne oddziaływania pozwolą także na prawidłowe funkcjonowanie w izolacji penitencjarnej oraz przyczynią się do życia zgodnego z literą prawa w warunkach wolnościowych.

“Prawa człowieka jako życiowy dorobek społeczeństwa”

Problematyka tolerancji oraz nietolerancji ma kluczowe znaczenie względem stabilnego funkcjonowania danej jednostki czy całej społeczności. Za kwintesencję tolerancji można uznać prawa człowieka.

Program ma na celu edukację w przedmiocie praw człowieka oraz wartości demokratycznych, a tym samym ochrony kultury i tożsamości mniejszości etnicznych i narodowych, wyposażenie w umiejętność rozpoznania przejawów dyskryminacji oraz wzbudzanie empatii czy promowanie wśród osadzonych szacunku i tolerancji względem drugiego człowieka.

„Narkotyki-Zażywasz-Przegrywasz”

Programy profilaktyki uzależnień z założenia uświadomiają szkodliwy wpływ narkotyków czy alkoholu na organizm i obszary funkcjonowania człowieka, uczą rozpoznawać mechanizmy uzależnienia, wskazują na konsekwencje zażywania i uzależnienia, wzbudzają motywację do zachowania abstynencji.

Udział w każdym z programów był dobrowolny, programy cieszyły się dużym zaintersowaniem wśrod osadzonych .

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Magdalena Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej