Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Na terenie AŚ Częstochowa oraz OZ Wąsosz Górny przedłuża się do dnia 1 kwietnia 2020 roku, z zastrzeżeniem możliwości kolejnego wydłużenia tego okresu, wstrzymanie:

-zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;

-udzielania osadzonym widzeń;

-odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

  1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

  2. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

  3. Zostaną podjęte wszelkie możliwe do realizacji działania, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej