Zakład Karny w Zamościu podejmuje stałe działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia wśród osadzonych.

 

Resocjalizacja przez pracę

Praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania resocjalizacyjnego na skazanych. Teza ta znajduje potwierdzenie zarówno w regulacjach ustawowych, jak też wynika wprost z praktyki pracy penitencjarnej. Administracja Zakładu Karnego w Zamościu, prowadząc liczne oddziaływania wobec osób pozbawionych wolności, stale dąży do objęcia tą formą resocjalizacji możliwie jak największej grupy osób. Tym samym zamojska jednostka penitencjarna z powodzeniem realizuje rządowy program „Praca dla więźniów”.

 

Struktura zatrudnienia

Ogółem w Zakładzie Karnym w Zamościu (ZK + OZ), pracuje obecnie 332 osadzonych (w tym 5 tymczasowo aresztowanych), co w populacji osadzonych kwalifikujących się do pracy daje ponad 90 procentowy wskaźnik. 121 z nich pracuje odpłatnie, 211 nieodpłatnie. Zatrudnienie wśród osadzonych zwiększyło się na przestrzeni ostatnich lat bardzo wyraźnie, obecnie powszechność zatrudnienia utrzymuje się na poziomie 62%.

236 skazanych jest zatrudnionych na terenie zakładu karnego, zabezpieczając potrzeby jednostki w pełnym zakresie. Pracują m.in. jako kucharze, wydający posiłki, pracownicy gospodarczy, fryzjerzy, elektrycy, krawcy, hydraulicy, pracownicy ogólnobudowlani, bibliotekarze, obsługujący łaźnię, opiekunowie świetlic. Spośród tej liczby 43 osadzonych zatrudnionych jest odpłatnie, 181 osadzonych pracuje nieodpłatnie.

 

Zatrudnienie poza murami jednostki 

Codziennie niemal 100 osadzonych z Oddziału Zewnętrznego ZK Zamość opuszcza mury więzienne by świadczyć pracę na rzecz lokalnych podmiotów zewnętrznych. Na dzień 30.06.2019 r. zatrudnionych poza terenem zakładu karnego było 96 osadzonych, w tym 74 odpłatnie. 22 skazanych było zatrudnionych nieodpłatnie w formie prac na cele społeczne, wykonywali prace na rzecz lokalnego samorządu terytorialnego oraz organizacji pożytku publicznego.

Zakład Karny w Zamościu współpracuje z 16 kontrahentami oferującymi zatrudnienie odpłatne oraz z 8 kontrahentami zatrudniającymi skazanych nieodpłatnie. W ostatnich dwóch latach w sposób istotny zmieniła się struktura zatrudnienia zewnętrznego. O ile w 2017 r. średnio zatrudnionych odpłatnie u kontrahentów pozawięziennych było 25 skazanych, obecnie liczba ta oscyluje wokół 80. Do osiągnięcia takiego stanu przyczyniły się intensywne działania marketingowe ze strony administracji zakładu karnego. Przeprowadzona szeroko zakrojona akcja informacyjna, uświadamiająca lokalnym pracodawcom korzyści płynące z zatrudnienia osób pozbawionych wolności, przełożyła się na skokowy wzrost liczby osadzonych zatrudnionych odpłatnie przez podmioty zewnętrzne.

 

Wymierne korzyści dla pracodawców

Szczególnie atrakcyjne i motywujące dla pracodawców są możliwości zwrotu części kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Im więcej osadzonych pracuje tym większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane jest na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (FAZS), z którego finansuje się budowę hal produkcyjnych, w których zatrudnieni będą osadzeni oraz na wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Obecnie kwota zwrotu tego ryczałtu dla przedsiębiorców wynosi 35 % wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń. Ponadto pracodawcy mogą ubiegać się o dotację bądź pożyczkę z FAZS na realizację zadań w zakresie resocjalizacji skazanych poprzez pracę (np. z tytułu stworzenia miejsc pracy dla osadzonych, zakupu konkretnych maszyn, urządzeń czy pojazdów). Analiza wniosków składanych przez kontrahentów zatrudniających odpłatnie osadzonych z zamojskiej jednostki penitencjarnej wskazuje na bardzo duże zainteresowanie tą formą wsparcia. Od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. łączna kwota wypłacona pracodawcom zatrudniającym odpłatnie skazanych z Zakładu Karnego w Zamościu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych wyniosła 312 592,36 zł (183 222,39 zł w 2018 r. i do chwili obecnej w 2019 r. - 129 369,97 zł).

 

Pozytywny oddźwięk społeczny

Zainteresowanie podmiotów zewnętrznych współpracą z Zakładem Karnym w Zamościu w zakresie zatrudnienia skazanych stale rośnie. Potwierdza to tezę, o wysokiej jakości i użyteczności, wykonywanej przez skazanych pracy.

Zgodnie z przeważającymi opiniami płynącymi od kontrahentów, skazani postrzegani są jako rzetelni, zdyscyplinowani i zmotywowani pracownicy, często posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, poszukiwane na rynku pracy. Stanowią oni duże wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, borykających się z rosnącym problemem znalezienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. Swoją postawą w miejscu pracy przyczyniają się również do kształtowania pozytywnego wizerunku jednostki penitencjarnej jako podmiotu aktywnie uczestniczącego w życiu społeczno – gospodarczym Zamościa.


 

tekst: kpt. Agnieszka Czapla, kpr. Michał Sitarz, szer. Zbigniew Michalski,

zdjęcia: por. Jarosław Małecki

opracował: mjr Maciej Baniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej