Lekcja wychowawcza dla młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy w Niepołomicach

W dniu dzisiejszym, tj. 29.05.2019r. o godzinie 10.00 młodzież hufca wzięła udział w realizowanym programie resocjalizacyjnym "Wolny od konsekwencji prawnych". Celem zajęć edukacyjnych jest zapoznanie uczestników z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności, środkami oddziaływania penitencjarnego oraz umożliwienie rozmowy z wychowawcą. Młodzież miała możliwość zobaczyć cele oraz warunki ogólno-bytowe w jednostce. Celem wizyty jest uświadomienie uczestnikom hufca konsekwencji wynikających z zachowań społecznych, nie przestrzeganiem norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

Zdjęcie i tekst; kpt. Dorota Skowronek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej