Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuje się:

Na podstawie art. 247 § 2 Kkw w zw. z art. 46 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.), za zgodą Sędziego Penitencjarnego z Sądu Okręgowego w Kielcach Wydziału IV Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, do dnia 19 lipca 2020r. do godz. 24.00 przedłużono okres trwania ograniczeń i zakazów w postaci wstrzymania:

1. zatrudnienia osadzonych poza terenem Aresztu Śledczego w Kielcach,

2. udzielania osadzonym widzeń.

Uzasadnieniem powyższego jest aktualna sytuacja epidemiologiczna panująca na terenie całego kraju, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Z analizy informacji publikowanych m. in. przez Ministra Zdrowia, w tym w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491), a także Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewodę Świętokrzyskiego, wynika, iż przesłanki będące podstawą do wprowadzenia w/w ograniczeń i zakazów na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach do chwili obecnej nie ustały.

W przypadku ogłoszenia przez uprawniony organ zakończenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach zwróci się do Sądu o skrócenie okresu, o którym mowa wyżej.

Służba Więzienna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej