8 listopada 2019 roku w Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla skazanych rozpoczynających studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku nauki o rodzinie, specjalność asystent osoby niesamodzielnej.

"Gaudeamus Igitur"

Inauguracja rozpoczęła się od Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. bp Józef Wróbel, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej.

Następnie w sali wykładowej uroczystość otworzył płk Leszek Wojciechowski – dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie, który przywitał zaproszonych gości. Z kolei prof. dr hab. Iwona Niewiadomska, Prorektor KUL uroczyście inaugurując rok akademicki zapewniła skazanych rozpoczynających studia, że będą mogli wszechstronnie się rozwijać i realizować swoje intelektualne pasje. Życzyła również, by rok akademicki 2019/2020 był czasem osobistych i uniwersyteckich osiągnięć.

Życzenia sukcesów naukowych padały także w wystąpieniach ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie i ks. prof. dr. hab. Sławomira Nowosada - Dziekana Wydziału Teologii KUL.

Najważniejszym elementem uroczystości była immatrykulacja nowych studentów. Do grona studentów KUL zostało włączonych 12 skazanych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Oddziaływania poprzez naukę

Nauczanie skazanych stanowi jedną z najważniejszych metod resocjalizacji, której celem jest wykorzystanie okresu pozbawienia wolności do uzupełnienia braków w wykształceniu czy zdobyciu określonych kwalifikacji zawodowych lub przyuczenia do zawodu.

Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w zakresie kształcenia wyższego osób pozbawionych wolności stwarza szanse na skuteczne przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, urealnia osiągnięcie celu, jakim jest przyswojenie przez nich istotnych wartości etycznych i humanistycznych. Poszerzenie oferty nauczania, w tym wsparcie środowiska naukowego, bez wątpienia może przyczynić się do kształtowania pożądanych społecznie postaw skazanych, pobudzić do nowego spojrzenia na własne miejsce w społeczeństwie oraz zmotywować do zmiany jakości prowadzonego przez nich stylu życia. Komplementarnym efektem ukończenia studiów przez osoby pozbawione wolności – poza nabyciem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – będzie również ich poprawa moralna.

Więcej informacji o wydarzeniu:

TV KUL

Panorama Lubelska

Radio Lublin

Radio Lublin - galeria zdjęć

Kurier Lubelski

Gość Lubelski

opracował: ppłk Jacek Zwierzchowski

zdjęcia: por. Rafał Paczos

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej