Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2000 roku i miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Następnie 12 lutego 2003 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Ustawę, na mocy której ustanowił 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Praca ze sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych

Praca ze sprawcami przestępstw, osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, jaką wykonują codziennie funkcjonariusze Służby Więziennej, ukierunkowana jest na prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych, mających na celu nadanie więźniom pozytywnego kierunku aktywności, czyli kształtowanie postaw prospołecznych. W większości proponowanych oddziaływań, kadra penitencjarna złożona z doświadczonych wychowawców i psychologów, podejmuje działania w kierunku m.in. uwrażliwienia skazanych na krzywdę i cierpienie drugiej osoby. Rozwijanie u więźniów empatii, tolerancji, kształtowanie postawy szacunku wobec innych osób, obniżanie tendencji ulegania stereotypom, wzrost świadomości własnych uprzedzeń oraz kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku, są głównymi celami prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych. Tym samym działania i wysiłek w pracy penitencjarnej, mają na celu uzmysłowienie osobom pozbawionym wolności, rozmiaru krzywd wyrządzonych ofiarom popełnionych przez nich przestępstw.

Efekty działań resocjalizacyjnych na rzecz osób pokrzywdzonym przestępstwem w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

Kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Krasnymstawie stale podejmuje działania mające na celu wzmożony i efektywny proces naprawczy osób pozbawionych wolności. W tym obszarze na przestrzeni 2019 roku, 430 skazanych objęto programami readaptacji społecznej, adekwatnymi do zdiagnozowanych u nich deficytów, 151 skazanych objęto profilaktyką uzależnień, 94 skazanych zaktywizowano zawodowo poprzez udział w kursach zawodowych. Szczególną formą oddziaływania sprzyjającą naprawie krzywd wyrządzonych przestępstwem oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jest praca świadczona przez skazanych odpłatnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 7% wynagrodzenia przysługującego skazanym za pracę przekazywane jest na przychody Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W 2019 roku z płac skazanych zatrudnionych w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, do Funduszu przekazano kwotę 168 tysięcy złotych. Ponadto 41 skazanych dokonało spłaty orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, które również zasiliły przychody Funduszu. Działania te świadczą o zmianach zachodzących w sposobie myślenia osób pozbawionych wolności oraz budzącej się wrażliwości na krzywdę wyrządzoną ofiarom popełnionych przez nich przestępstw. Oprócz sfery materialnej, wielu skazanych stosujących przemoc domową, w wyniku ukończonych programów resocjalizacyjnych, podjęło próbę naprawy relacji z pokrzywdzonymi członkami rodziny poprzez: listy, rozmowy telefoniczne oraz widzenia.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwany Funduszem Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym, ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

"Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono jego wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią jego czynów". - Jan Paweł II

 

Opracowanie: chor. Magdalena Łukowiec

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej