W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie ponownie uruchomiamy szkolenia dla osadzonych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

logo efs.jpg

 

Nowoczesne wykończenie wnętrz oraz Glazurnik – ruszyły pierwsze szkolenia

Obecnie w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie realizowane są dwa kursy – Nowoczesne wykończenie wnętrz oraz Glazurnik, uczestniczy w nich łącznie 24 osadzonych, którzy są zainteresowani nabyciem nowych umiejętności zawodowych, które będą im pomocne w  odnalezieniu się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. W ramach szkolenia realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne nauki zawodu oraz dodatkowo zajęcia kompetencyjne z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Główne cele i założenia projektu

Jednym z głównych celów realizacji Projektu jest niwelowanie barier społecznych i wzmacnianie skuteczności oddziaływań na skazanych w kontekście ich powrotu do społeczeństwa. Podejmowane działania służą eliminacji deficytów w zakresie umiejętności poszukiwania pracy oraz niedostatecznych kwalifikacji zawodowych deprecjonujących pozycję skazanych na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Realizacja projektu zwiększy szanse na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej. Przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w grupie osób, które opuściły zakłady karne ze względu na fakt, iż beneficjenci projektu posiadać będą umiejętności odpowiadające w większym zakresie na potrzeby pracodawców.

 

 

Tekst: chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: mł. chor. Bartłomiej Suryś

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej