Początek roku szkolnego w Centrach Kształcenia Ustawicznego w zakładach karnych i aresztach śledczych przywitało w tym roku 3179 słuchaczy. Będą się uczyć w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym, szkole policealnej oraz na kursach zawodowych.

W bieżącym roku szkolnym uruchomiono 160 oddziałów szkolnych, w których przygotowano miejsca dla 3200 słuchaczy.

Dla niektórych obowiązkowe

Szkoły działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych są szkołami publicznymi, działającymi zgodnie z ustawą o systemie oświaty i realizującymi zwykłe programy nauczania. Wyposażenie przywięziennych placówek edukacyjnych spełnia wymagania do prowadzenia i realizacji procesu dydaktycznego, a wysokie osiągnięcia absolwentów, potwierdzone przez egzaminy zewnętrzne, podkreślają ogromny wysiłek jaki w tych specyficznych warunkach pokonuje osadzony oraz nauczyciel, aby sprostać wymogom egzaminacyjnym.
Ukształtowana sieć szkół przywięziennych zapewnia możliwość kształcenia, zarówno skazanym nieletnim, którzy objęci są nauczaniem obowiązkowym, jak i tym, którzy z własnej inicjatywy ubiegają się o podjęcie nauki. Kształcenie skazanych organizuje się na pięciu poziomach edukacyjnych - podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim i policealnym.
Przy planowaniu sieci szkół przywięziennych istotne jest przede wszystkim zapewnienie skazanym możliwości ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum (po raz ostatni w tym roku), gdyż bez ich ukończenia dalsza nauka nie jest możliwa. Liczba miejsc w tych szkołach zapewnia możliwość objęcia nauczaniem wszystkich wymagających kształcenia na tym poziomie.

Szkolenia zawodowe pomagają w pracy

Następnym ważnym etapem kształcenia jest kształcenie zawodowe organizowane w zasadniczych szkołach zawodowych. Nauka organizowana jest w takich zawodach, które dają szansę na zatrudnienie po opuszczeniu zakładu karnego. Są to przede wszystkim zawody poszukiwane na rynku pracy, takie jak kucharz małej gastronomi, malarz - tapeciarz, posadzkarz i wiele innych z grupy zawodów usługowych. W grupie zawodów przemysłowych, do których szkoły przygotowują, są takie jak: mechanik, monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektromechanik.
Skazani, którzy są zainteresowani dalszym kształceniem zawodowym mogą ubiegać się o przyjęcie do technikum uzupełniającego, kształcąc się w takich zawodach jak technik żywienia, technik budownictwa, technik technologii drewna, technik poligraf. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej, dla osób pozbawionych wolności, są szkolenia kursowe organizowane przez jednostki penitencjarne.

Szkoła z tradycjami

Edukacja w więzieniach sięga XVI w., kiedy św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu wydał pierwsze w Europie zarządzenie, aby duchowni w jego diecezji obowiązkowo przynajmniej raz w tygodniu prowadzili kazania dla więźniów, dostarczali im książki oraz nauczali religii. Tak naprawdę jednak zachodni świat mówi o konieczności wprowadzenia nauki w więzieniach dopiero w XIX wieku. W Polsce po odzyskaniu niepodległości przywięzienne klasy podstawowe były dla niektórych więźniów obowiązkowe. Według danych statystycznych w 1928 r., ogólna liczba więźniów podlegających przymusowi nauczania wynosiła 4494. Do przywięziennych szkół uczęszczało zaś 4404 osadzonych.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej