O problemach kobiet przebywających w izolacji. O ich nauczaniu i kształceniu oraz możliwościach powrotu do społeczeństwa, dyskutowali teoretycy i praktycy, podczas X Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego z cyklu „Kobieta w izolacji” zorganizowanego przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu.

Jubileuszowe spotkanie

Seminarium otworzył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy płk Jacek Gościak. Następnie głos zabrał Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk. Odczytano także list Podsekretarza Stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenny Drab, w którym pani minister wyraziła nadzieję, iż seminarium będzie płaszczyzną dyskusji na temat udoskonalenia edukacji więziennej i połączenia jej z rynkiem pracy. Wieloletnią współpracę Kollegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z grudziądzką jednostka podsumował prorektor uczelni prof. dr hab. Wojciech Gulin. Wśród zaproszonych  gości znaleźli się m.in.: Sędzia Sądu Okręgowego Elżbieta Makolus, w imieniu Naczelnego Kapelana Więziennictwa - Ojciec Jan Dezyderiusz Pol, specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, przedstawiciele zakładów karnych w Krzywańcu i Lublińcu oraz naukowcy z wielu polskich uczelni.

Teoria i praktyka

Wykład inauguracyjny pt.: „Rola szkoły przywięziennej w odbudowywaniu więzi rodzinnej u skazanych kobiet” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Sakowicz. Następnie prof. dr hab. Maria Szyszkowska omówiła „Nauczanie w XXI wieku”. Pani profesor poddała analizie współczesne wartości towarzyszące edukacji, wskazała na zagrożenia płynące z postępującego procesu informatyzacji wypierającego komunikację interpersonalną. Ciekawym dopełnieniem wykładów był głos zabrany przez praktyków. Swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu. Prezentacje i dyskusje  tematyczne koncentrowały się przede wszytskim na szeroko pojętym nauczaniu osób pozbawionych wolności oraz wymianie doświadczeń z perspektywy  praktyków i naukowców.   W dyskusjach udział brali przedstawiciele świata nauki z wielu polskich uczelni, m.in.: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nauka przez sztukę

Jednym z elementów seminarium było rozstrzygniecie  IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Edukacja jest droższa od złota”. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu, którego motywem przewodnim było zainteresowanie skazanych sztuką jako elementem resocjalizacji oraz twórcze ukazanie drogi do podnoszenia ich kwalifikacji poprzez zdobywanie wiedzy. Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac, różnorodnych zarówno pod względem treści przekazu jak i wymowy artystycznej. W wyborze zwycięzców kierowano się oryginalnością, pomysłowością i interpretacją tematu.

Jedyna w Polsce

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu jest jedyną w Polsce placówką, w której kształcą się skazane kobiety. Miłym i zaskakującym  akcentem seminarium był pokaz mody polegający na prezentacji odzieży wykonanej przez uczennice CKU funkcjonującego przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu. Modelkami były oczywiście autorki prezentowanych strojów. Następnie goście obejrzeli spektakl pt. „Zemsta” zaprezentowany przez osadzone. Po prezentacji efektów nauczania osadzonych, goście zwiedzili przywięzienną szkołę.

Wymiana doświadczeń

X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe organizowane przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu, po raz kolejny potwierdziło korelację nauki i praktyki w resocjalizacji i readaptacji osób przebywających w izolacji penitencjarnej. Liczne dyskusje wykazały, jak istotne jest łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniami praktycznymi. Więziennicy zostali zainspirowani do wdrażania nowych metod pracy z osobami pozbawionymi wolności, natomiast naukowcy mieli okazje poznać praktyczne aspekty tworzonych teorii i metod.

Zdjęcia: st .szer. Marcin Nowicki

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW  

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej