Areszt Śledczy w Grójcu, po przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z epidemią koronawirusa, rozpoczął kolejny cykl szkoleń zawodowych dla skazanych. Aktualnie 12 osadzonych uczestniczy w kursie zawodowym technolog robót wykończeniowych w budownictwie, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program wspiera również innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. Projekty realizowane przez Służbę Więzienną w ramach PO WER to przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W projekcie prowadzone są działania związane ze wzrostem aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Corocznie zakłady karne opuszcza około 90 tys. osób, które muszą zostać ponownie zintegrowane z rynkiem pracy i społeczeństwem. Dlatego znaczna część działań w zakresie reintegracji społecznej wykonywana jest przed opuszczeniem zakładu karnego, aby do środowiska powracały osoby już przygotowane do udziału w życiu społecznym, posiadające szanse na wejście na rynek pracy dzięki uzyskiwanym w projektach umiejętnościom, kwalifikacjom i kompetencjom.

Więcej o Programie: PO WER

 

Nowy zawód – nowe możliwości

Brak odpowiedniego wykształcenia i posiadania konkretnego zawodu w dużym stopniu pozbawia człowieka możliwości zdobycia i utrzymania pracy, a co się z tym wiąże – również środków na swoje utrzymanie. Deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie oraz utrzymanie satysfakcjonującej pracy, niejednokrotnie skłaniały osadzonych do poszukiwania innych źródeł dochodu, a w konsekwencji wchodzenia w konflikt z prawem. Dlatego w oddziaływaniach resocjalizacyjnych funkcjonariusze Służby Więziennej duży nacisk kładą właśnie na nauczanie i pracę. Jedną z dostępnych form kształcenia dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności są kursy zawodowe. W Areszcie Śledczym w Grójcu cyklicznie realizowane są szkolenia w ramach PO WER. Dają one skazanym szansę powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Obecnie grójecka jednostka penitencjarna prowadzi kurs przygotowujący do zawodu technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Takim szkoleniem w pierwszej kolejności obejmowani są ci więźniowie, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód, w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia. Zgodnie z założeniami projektu, w szkoleniu bierze udział 12 skazanych. Poznają oni techniki montażu systemów suchej zabudowy, robót malarskich, wykonywania posadzek z drewna, z płytek, wykładzin, wykonywania okładzin ściennych, itp. Najważniejszym aspektem całego szkolenia są zajęcia praktyczne realizowane na terenie aresztu. Wykonane przez skazanych prace wykończeniowe poprawiają estetykę jednostki i są najlepszą oceną wysokiej jakości prowadzonych kursów. Dodatkowym elementem realizowanych przez Służbę Więzienną szkoleń, jest edukacja skazanych w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Osadzeni otrzymują więc kompleksową wiedzę i umiejętności praktyczne, aby po odbyciu kary móc uczciwe zarobić na swoje utrzymanie i nie wracać na drogę przestępstwa.

 

Nauka i praca

Areszt Śledczy w Grójcu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Stawiszynie planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku kolejne kursy zawodowe. Zainteresowanie zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych wśród skazanych jest duże. Osadzeni chętnie korzystają z tej formy kształcenia. Duża część uczestników szkolenia zostanie też zatrudniona w trakcie odbywania kary. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym skazani po opuszczeniu zakładu karnego będą potrafili w sposób zgodny z obowiązującymi normami zarobić pieniądze na swoje utrzymanie. Służba Więzienna przygotowując skazanych do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy, umożliwia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie i minimalizuje ryzyko powrotu do przestępstwa.

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej