W grudniu zakończyły się ostatnie z 54 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zaplanowanych do realizacji na 2017 rok w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Cykle szkoleniowo-aktywizacyjne zaplanowane na 2017 rok w ramach projektu PO WER zakończone

Łącznie od 2016 roku w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zrealizowano 68 cykli, w których udział wzięło 825 osadzonych.

 

Uzupełnienie programu "Praca dla więźniów"

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz ich zdolności do zatrudnienia.Wsparciem w pierwszej kolejności obejmowani są skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu, co wpływa na ich oddalenie od rynku pracy. Udział w szkoleniach i nabycie przez osadzonych nowych, poszukiwanych na kujawsko-pomorskim rynku pracy, kwalifikacji zawodowych, przyczynia się do zminimalizowania stopnia zagrożenia ich wykluczeniem społecznym i marginalizowania po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Kursy zawodowe w ramach cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych planowane są z uwzględnieniem analizy zawodów deficytowych na lokalnym rynku pracy, zapotrzebowania kontrahentów zewnętrznych, z którymi współpracują jednostki oraz potrzeb zatrudnieniowych samych jednostek. Ponadto projekt stanowi uzupełnienie programu "Praca dla więźniów", gdyż osadzeni, po zakończeniu szkoleń będą również zatrudniani w halach produkcyjnych powstających w ramach programu.

Do końca trwania projektu, tj. do 31 grudnia 2020 roku, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy planuje zrealizować jeszcze 164 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne oraz przeszkolić 1968 osadzonych.

 

Efekty

Po zakończonych kursach zawodowych zatrudnionych zostało 477 osadzonych, w tym 41, z 72 przeszkolonych w ramach projektu, kobiet. Poziom zatrudnienia skazanych dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy wynosi obecnie ponad 58%.

 

Tekst: Magdalena Małek

Zdjęcia: archiwum OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej