W jednostkach podległych OISW w Białymstoku do końca roku 2016 przeprowadzonych zostało 18 szkoleń zawodowych dla skazanych w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ze szkoleń skorzystało 206 skazanych z siedmiu podlaskich jednostek penitencjarnych. W ramach programu osadzeni przeszkolili się w takich specjalnościach jak: zagospodarowanie terenów zielonych, technolog robót wykończeniowych, pracownik ogólnobudowlany brukarz, spawacz, magazynier z obsługą wózków widłowych. Szkolenia podzielone były na część teoretyczną i praktyczną. W ramach tej drugiej, skazani praktykowali na terenach jednostek penitencjarnych wykonując w ramach kursu zleconą pracę. Ostatnie szkolenie zakończyło się 7.12.2016 roku.

Przez ostatnie miesiące w jednostkach penitencjarnych podległych OISW w Białymstoku i biorących aktywny udział w realizowaniu kursów zawodowych dla skazanych, trwały spotkania i rozmowy z przedstawicielami firm zewnętrznych, urzędów pracy, władz samorządowych czy organizacji pożytku publicznego. Spotkania miały na celu rozpropagowanie w jak najszerszym kręgu idei zatrudniania skazanych w trakcie i po odbyciu kary pozbawienia wolności. Spotkania pomogły też lepiej dobierać i organizować podobne szkolenia w przyszłości. Spotkania kierownictwa jednostki z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych miały miejsce w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko, Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, Areszcie Śledczym Hajnówce.

Kursy zawodowe dla skazanych to uzupełnienie rządowego programu Pracy Więźniów. Jednym z jego założeń jest umożliwienie podjęcia zatrudnienia podczas odbywania kary ponad połowie absolwentów kursów. Przeszkoleni skazani będą również kierowani do pracy odpłatnej, jak i nieodpłatnej, świadczonej na rzecz samorządów terytorialnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, to kolejny program realizowany przez Służbę Więzienną z wykorzystaniem funduszy unijnych. W ciągu pięciu najbliższych lat ma objąć 46 tys. więźniów.

Tekst: mjr Michał Zagłoba

Zdjęcia: jednostki OISW w Białymstoku

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej